Općinski sud u Kalesiji: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine SP_Vukovije i SP_Prnjavor - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Kalesiji: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine SP_Vukovije i SP_Prnjavor

05.09.2016 15:28

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općinski sud u Kalesiji

Zemljišnoknjižni ured

Broj:  029-0-Su-16-000 247

Kalesija , 25.08.2016. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Kalesiji

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_VUKOVIJE I SP_ PRNJAVOR

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje svojine ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Kalesija Grad i Vukovije po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uvaženo prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za K.O. Kalesija Grad izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kalesiji na adresi Ul. Žrtava genocida u Srebrenici 12 svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Kalesiji, Ul. Žrtava genocida i Srebrenici br. 12 , 75260 Kalesija.

 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                            Dražena Pejanović         

Natrag