Općinski sud u Kaknju NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BIĆER, BJELAVIĆI, BUKOVLJE I ZGOŠĆA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Kaknju NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BIĆER, BJELAVIĆI, BUKOVLJE I ZGOŠĆA

23.10.2020 16:01

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 Su 052953 20 Su

Kakanj, 12.10.2020.godine

            Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 19/03 i 54/04), Općinski sud u Kaknju,

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE NOVOG PREMJERA BIĆER, BJELAVIĆI, BUKOVLJE I ZGOŠĆA

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama upisanim u katastarskim općinama novog premjera Bićer, Bjelavići, Bukovlje i Zgošća, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja zemljišne knjige i katastra za k.o. Bjelavići izvršen je prijenos prava vlasništva i iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Kaknju, na adresi ul. Alije Izetbegovića 110, Kakanj, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu „Općinski sud u Kaknju - Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove“ ul. Alije Izetbegovića br.110, 72240 Kakanj.

 

                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                     Eldar Zaimović

Natrag