Općinski sud u Gradačcu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE DONJI LUKAVAC i DONJA ZELINJA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Gradačcu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE DONJI LUKAVAC i DONJA ZELINJA

23.10.2020 15:57

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPŠTINSKI SUD U GRADAČCU

Broj: 028-0-Su-20-000 497

Gradačac, 10.09.2020. godine

 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 19/03, 54/04), Opštinski sud u Gradačcu:

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPŠTINE:

DONJI LUKAVAC i DONJA ZELINJA, politička opština Gradačac

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama, upisanim u katastarskim opštinama Donji Lukavac i Donja Zelinja (politička opština Gradačac) po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u 2 (dva) primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje slijedećih 90 (devedeset) dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se zainteresovana lica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate učešće u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Opštinskog suda u Gradačcu svakim radnim danom u vremenu od 07,30-13,30h.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Opštinski sud u Gradačcu

Titova bb (za Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove)

76250 Gradačac

                                                                                         predsjednik suda

                                                                                           Slobodanka Kojić

Natrag