Općinski sud u Bihaću NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SOKOLAC I GOLUBIĆ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Bihaću NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SOKOLAC I GOLUBIĆ

23.10.2020 15:34

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-Sanski kanton

Općinski sud u Bihaću

Zemljišnoknjižni ured

Broj: 017-0-SU-20-001121

Bihać: 14.09.2020.god.

 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl.novine F BiH, br.19/03 i 54/04), Općinski su u Bihaću

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA

KATASTARSKE OPĆINE

SOKOLAC I GOLUBIĆ

           Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Sokolac i Golubić po novom katastarskom operatu, odnosno SP_Sokolac i SP_Golubić - po starom katastarskom operatu, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

           Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tad pribavljenih dokaza.

           Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanje rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

             Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

            Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Bihaću, Bosanska br.4, i to sljedećim radnim danima ponedjeljak, srijeda i petak od 08:00 do 12:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinski sud u Bihaću, Bosanska broj 4, 77000 Bihać                                      

                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                    V.D. Aladin Bajrić

Natrag