Održano predavanje na temu ”Ravnopravnost polova pri stjecanju i upisu prava vlasništva na nekretninama” - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održano predavanje na temu ”Ravnopravnost polova pri stjecanju i upisu prava vlasništva na nekretninama”

11.06.2019 14:12

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH (RERP) i uz podršku Švedskog donatorskog CILAP projekta “Izgradnja kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH” dana 10. juna 2019. godine održano je javno predavanje na temu ”Ravnopravnost polova u uknjižbi bračne stečevine i stjecanja prava vlasništva nasljeđem” u Maglaju.

Prisutnima se obratila gđa Andja Zimić ispred CILAP projekta te gđa. Jasminka Suša, voditeljica potkomponente vezane za ravnopravnost polova u CILAP projektu. Gospodin Saša Savičić, lokalni stručnjak iz spomenute oblasti je održao predavanje sa pokazateljima i analizom položaja žena i razlozima integracije rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, pa i u sektoru zemljišne administracije.

Gđa. Jasminka Suša održala je predavanje sa osvrtom na:

  • Međunarodno i domaće zakonodavstvo, naročito na Zakon o ravnopravnosti spolova;
  • Predstavljen je položaj žena kroz historiju u oblasti prava na imovinu;
  • Ukazano je na razloge zašto je važna ravnopravnost spolova i njihovu povezanost;
  • Predstavljen je sadašnji institucionalni okvir zemljišne administracije U Federaciji BiH.

Zatim je uz tumačenje, diskusiju i primjere predstavljen Zakon o porodičnim odnosima Federacije BiH sa naročitim osvrtom na bračnu stečevinu i Zakon o nasljeđivanju. Pojašnjen je i postupak upisa u zemljišne knjige i značaj povjerenja u iste, zatim je gosp. Šeho Zimić predstavio film sa primjerima vezanim za ovu temu.

Osnovni cilj predavanja je bio upoznati prisutne (uglavnom ženskog pola) sa njihovim pravima na nepokretnoj imovini koja imaju kao supruge, majke, sestre i u postupku nasljeđivanja. Naročito je istaknuta potreba za upisom prava i ukazano na činjenicu da je pravo na imovinu isključivo formalno-pravnog karaktera i da bez pisanog dokaza koji je proveden u zemljišnoj knjizi to pravo ne postoji. Također je akcenat stavljen na ekonomsko osnaživanje žene kroz stjecanje prava na imovinu.

Na sastanku su učestvovale uglavnom žene uz manji procenat muškaraca što je i realno jer je u stvarnom životu obrnuto, i cilj je edukovati ciljnu skupinu žena kako bi se povećao broj upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini.

Javna predavanja o ravnopravnosti polova su dio Plana aktivnosti za 2019. godinu u cilju povećanja broja upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini, a na način da se upoznaju sa pravima po važećim zakonima, razvijanjem svijesti i razbijanjem predrasuda koje su tradicionalno prisutne na ovim prostorima.

Natrag