ODRŽANA TRIDESETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

31.08.2022 07:39

Dana 30.08.2022. godine održana je trideseta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 30. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 29. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Sprovođenje aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada za 2022. godinu:
  1. dorade aplikacije Registri IPP,
  2. planirane edukacije sa subjektima IPP i uključivanje subjekata,
 4. Informacija o usvajanju Odluke o izradi ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH od strane Vlade FBiH;
 5. Informacija o podršci za IPP u sklopu novog projekta razvojne saradnje (Švedski donatorski projekat);
 6. Informacija o zahtjevu za pokretanje postupka stvaranja obaveza po osnovu vanjskog duga za Projekaat podrške infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH;
 7. Informacija o radionici u Albaniji vezanoj za IPP u regiji;
 8. Informacija o planiranoj konferenciji Dani IPP u FBiH;
 9. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH intenzivno radila na realizaciji aktivnosti usvojenog Plana rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2022. godinu. Članovima Vijeća su predstavljene aktivnosti vezane za izmjene aplikacije Registara IPP-a u svrhu unapređenja rada korisnika, interoperabilnosti i uspostave zajedničke baze podataka sa Katalogom metapodataka.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, predviđeno je održavanje radionice/radnog sastanka na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP. Sukladno tome su planirane četiri radionice u toku ove godine vezane za izgradnju kapaciteta iz oblasti infrastrukture prostornih podataka. Glavni cilj radionice je upoznavanje subjekata sa Zakonom o IPP FBiH, kao i njihovo aktivno uključivanje u uspostavu i funkcionisanje IPP FBiH. Tokom radionice biće predstavljen unos podataka u registre IPP-a i date smjernice za buduću saradnju sa stručnjacima ispred Koordinacionog tijela IPP-a.

Natrag