ODRŽANA TRIDESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

21.12.2022 10:00

Dana 20.12.2022. godine održana je trideseta treća sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH. U odnosu na prethodni saziv Vijeća, dana 15.12.2022. godine na 342. sjednici imenovan je novi član vijeća ispred Federalnog ministarstva pravde od strane Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 33. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 32. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o imenovanju novog člana Vijeća IPP FBiH ispred Federalnog ministarstva pravde;
  4. Pregled izvršenih aktivnosti prema Planu rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022.godinu;
  5. Usvajanje Izvještaja o uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu;
  6. Razno.

Vijeće IPP FBiH redovito je pratilo realizaciju planiranih aktivnosti, na godišnjem nivou provodilo sveobuhvatnu procjenu realizacije i predlagalo eventualne izmjene i dopune godišnjeg plana rada. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća Izvještaj o radu za 2022. godinu na razmatranje. Na 33. sjednici predloženi Izvještaj je usvojen za podnošenje Vladi Federacije BiH na prihvatanje.

Natrag