ODRŽANA TRIDESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

30.08.2023 15:59

Dana 30.08.2023. godine održana je trideset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 37. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 36. sjednice Vijeća IPP FBiH; 
  3. Informacija o ExAnte evaluaciji dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023 – 2027 godine”;
  4. Informacija o realizaciji Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
  5. Informacija o radu radnih grupa IPP FBiH;
  6. Usvajanje nacrta definicija i detaljnog opisa tema prostornih podataka IPP FBiH;
  7. Prezentacija novog donatorskog projekta Kraljevine Švedske (DELEF);
  8. Razmatranje statusa Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije;
  9. Informacija o planiranom održavanju konferencije „4. Dani IPP FBiH”;
  10. Razno.

Kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pripremila i dostavila članovima Vijeća i informaciju o provedenim aktivnostima iz Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu.

Članovima Vijeća prezentirana je ažurirana verzije Kataloga metapodataka IPP FBiH. Na 37. sjednici Vijeća IPP FBiH usvojen je nacrt definicija i detaljnog opisa tema prostornih podataka IPP FBiH. Nakon usvajanja Vijeća u formi Nacrta, ista pravila će proći proceduru javnih konzultacija u trajanju najmanje 30 dana te ga dostaviti Vijeću na definitivno usvajanje.

Natrag