ODRŽANA TRIDESET DEVETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET DEVETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

20.12.2023 10:25

Dana 19.12.2023. godine održana je trideset deveta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  • Utvrđivanje dnevnog reda 39. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  • Usvajanje Zapisnika sa prethodne 38. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  • Pregled izvršenih aktivnosti prema Planu rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023.godinu;
  • Usvajanje Izvještaja o uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
  • Informacija o “Strategiji IPP FBiH za 2023 – 2027 godine“ i statusu usvajanja;
  • Informacija o ažuriranju Geoportala IPP FBiH;
  • Informacija o pokretanju procedure imenovanja novog člana Vijeća IPP FBiH ispred Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
  • Razno.

Vijeće IPP FBiH je redovno pratilo realizaciju planiranih aktivnosti, na godišnjem nivou provodilo sveobuhvatnu procjenu realizacije i predlagalo eventualne izmjene i dopune godišnjeg plana rada. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća Izvještaj o radu za 2023. godinu na razmatranje. Na 39. sjednici predložen Izvještaj je i usvojen za podnošenje Vladi Federacije BiH na prihvatanje.

Natrag