ODRŽANA TRIDESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

22.02.2023 16:52

Dana 22.02.2023. godine održana je trideset četvrta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 34. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 33. sjednice Vijeća IPP FBiH; 
  2. Prezentacija i razmatranje nacrta dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023. – 2027. godine”;
  3. Informacija o usvajanju Izvještaja o radu na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu;
  4. Informacija i prijedlog Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
  5. Informacija o okvirnom rasporedu održavanja Sjednica Vijeća IPP FBiH za 2023. godinu;
  6. Razno.

Na samom početku sjednice je prezentiran nacrt izrađenog dokumenta „Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine za period 2023.-2027. godina“. Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove će u saradnji sa Zavodom za programiranje razvoja Federacije BiH, a u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 74/19) nastaviti proces formalnog razmatranja dokumenta i provede javne konsultacije kako bi o rezultatima istih mogli informisati Vijeće IPP FBiH.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao koordinaciono tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća i Plan rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu na razmatranje i konačno usvajanje. Predloženi Plan rada u sklopu kojeg se nalazi i Plan edukacija za 2023. godinu je jednoglasno usvojen od strane Vijeća IPP-a.

Aktivnosti će u skladu sa ažuriranom Strategijom biti podijeljene u ciljane aktivnosti koje će voditi ka realizaciji uspostave, održavanja i razvoja IPP FBiH. Shodno tome, tokom nadolazećeg perioda težište uspostave IPP će biti na uključivanju novih subjekata i izvora u IPP, unapređenju postojećih tehnoloških okvira, potenciranju razvoja mrežnih usluga na postojećim skupovima prostornih podataka. Neophodno je raditi i na podršci procesa razvoja podzakonskog okvira, izradom sporazuma o saradnji/korištenju podataka sa subjektima IPP te provedbenih pravila.

Tokom 2023. godine je planirano održavanje najmanje 6 sjednica kako bi se ispratile navedene aktivnosti.

Natrag