Održana radionica ,,Podrška implementaciji komunikacionih strategija i komunikacionih planova“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana radionica ,,Podrška implementaciji komunikacionih strategija i komunikacionih planova“

12.05.2016 13:55

Podrška implementaciji komunikacionih strategija i komunikacionih planova bila je tema radionice koja je održana u Sarajevu u periodu od 10. do 12. 5. 2016. godine, a koja je organizirana u okviru komponente 1 CILAP projekta: Podrška jačanju institucija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom.

Na radionici se razgovaralo o nacrtu komunikacionih strategija koje su izrađene od strane entitetskih geodetskih uprava i komunikacionim planovima.

Izrada strategije komunikacije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslovedio je izražene potrebe za poboljšanjem komunikacije s javnošću s ciljem unapređenja rada Uprave, kao i razumijevanja djelatnosti od strane internih i eksternih saradnika i kompletne javnosti. Naime, u zadnjih nekoliko godina Uprava je radila na veoma korisnim i značajnim projektima, a da istovremeno ti projekti nisu adekvatno predstavljeni i prepoznati u javnosti. Iz navedenog razloga Uprava je pripremila Nacrt komunikacione strategije kojim se definiraju ciljevi, vrste, načini komunikacija i aktivnosti, kako unutar same Uprave tako i između Uprave i općinskih i kantonalnih organa nadležnih za poslove katastra zemljišta (nekretnina), javnosti ili ciljanih grupa, što uključuje pravovremeno informiranje o radu Uprave, kako bi se njezin rad približio stručnoj i široj javnosti i na taj način postao dostupniji i transparentniji.

Radionicu je vodio stručnjak za komunikacije iz Lantmäterieta Lennart Wastesson. 

Natrag