ODRŽANA DVADESET ŠESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET ŠESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH

21.12.2021 08:59

Dvadeset šesta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20. decembra 2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 26. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 25. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Usvajanje Izvještaja o uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2021.godinu;
  4. Usvajanje Plana edukacija za 2022;
  5. Razno

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća Izvještaj o radu za 2021. godinu na razmatranje prije slanja Vladi Federacije BiH na konačno usvajanje istog. Također se razgovaralo o Planu edukacija za 2022. godinu pripremljenog od strane Koordinacionog tijela koje u skladu sa organizacijom aktivnosti ima za cilj izgradnju kapaciteta Subjekata IPP FBiH te njihovo aktivno uključivanje u uspostavu i funkcionisanje IPP FBiH.

Natrag