ODRŽANA DVADESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

23.02.2022 19:48

Dana 23.02.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 27. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 26. sjednice Vijeća IPP FBiH; 
  3. Usvajanje Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godine;
  4. Aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada FGU za 2022. godinu;
  5. Informacija o implementaciji IPP FBiH – uključivanje subjekata i organizacioni model;
  6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju radne grupe i Rješenja o imenovanju članova radne grupe za institucionalna i pravna pitanja IPP FBiH;
  7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju radne grupe i Rješenja o imenovanju članova radne grupe za tehničke standarde IPP FBiH;
  8. Informacija o radionici za Vijeće IPP-a sa ekspertima iz Holandije;
  9. Informacija o uključivanju projekta podrške uspostavi IPP FBiH u PJI FBiH 2022 -2024;
  10. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godine na razmatranje i konačno usvajanje. Tokom 2022. godine ključna aktivnost je povećanje broja subjekata prema Planu rada. Tim povodom je Koordinaciono tijelo definisalo organizacioni model uključivanja subjekata u IPP FBiH i pratit će se na osnovu navedenih nivoa spremnosti institucija u Planu. Predviđeno je uključivanje 20 institucija koje su prepoznate kao IPP subjekti, a aktivnosti su usmjerene na izgradnju kapaciteta FBI IPP entiteta i njihovo aktivno uključivanje u uspostavljanje i funkcionisanje IPP FBiH.

Natrag