ODRŽANA DVADESET OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

19.04.2022 21:05

Dana 19.04.2022. godine održana je dvadeset osma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 28. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 27. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o projektnim aktivnostima: Izrada ETL procedura za harmonizaciju prostornih podataka IPP-a FBiH sa INSPIRE direktivom;
  4. Informacija o projektnim aktivnostima: Osiguranje tehnološke platforme za uređivanje, usklađivanje i dijeljenje podataka IPP FBiH;
  5. Informacija o učešću na EuroGeographics webinaru;
  6. Razno:

Informacija o pripremi novog Švedskog donatorskog projekta,

Informacija o mogućnostima finansiranja Projekta podrške infrastrukturi prostornih podataka FBiH,

Informacija o pokretanju projekta LiDAR snimanje teritorija BiH,

       7. Edukacija - Infrastruktura prostornih podataka – značaj i koristi u Holandiji.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH upoznala članove Vijeća o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu.

Kao posljednja tačka dnevnog reda, organizirana je obuka za članove Vijeća na temu „Infrastruktura prostornih podataka u Holandiji“, gdje su stručnjaci iz Holandske agencije za katastar, zemljišne knjige i kartografiju (Kadaster) predstavili članovima Vijeća korake za uspostavljanje, značaj i prednosti IPP-a. Agencija Kadaster je i Nacionalna kontakt tačka u Holandiji, kao što je u Federaciji BiH Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u skladu sa Zakonom o IPP. Održane su dvije prezentacije na kojima je g. Rohan Bennet je predstavio okvir upravljanja IPP-om, a g. Dick Eertnik je upoznao članove Vijeća sa ulogom Kadastera kao pružaoca podataka/proizvođača podataka sa troškovima ali i prednostima IPP. Članovi Vijeća IPP zajedno sa Koordinacionim tijelom izrazili su zadovoljstvo obukom, na kojoj su se mogli vidjeti primjeri dobre prakse u Evropi.

Natrag