ODRŽANA DVADESET DEVETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET DEVETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

22.06.2022 18:22

Dana 21.06.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća u skladu sa Rješenjem Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 29. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 28. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Provedba aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada za 2022. godinu (uključivanje subjekata, prezentacija novih harmoniziranih setova, dorade aplikacija, tenderi u toku);
 4. Informacija za sjednicu Vlade Federacije BiH i prijedlog Odluke o izradi ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH;
 5. Potpisivanje ugovora za fazu dizajna novog projekta razvojne saradnje (Švedski donatorski projekt);
 6. Informacija o održanoj EuroGeographics skupštini u Sarajevu;
 7. Informacija o Regionalnoj konferenciji u Sloveniji;
 8. Informacija o FIG;
 9. Razno:

- Izrada digitalnih ortofoto planova FBiH

- LiDAR snimanje teritorija BiH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH, intenzivno je radila na realizaciji aktivnosti usvojenog Plana rada za uspostavljanje, održavanje i razvoj IPP FBiH za 2022. godinu. Članovima Vijeća predstavljene su aktivnosti na unapređenju IPP registra i Kataloga metapodataka IPP FBiH u cilju poboljšanja performansi korisnika i interoperabilnosti.

Pored toga, Koordinaciono tijelo IPP FBiH pripremilo je tendersku dokumentaciju za provođenje javnih nabavki usluga:

 • razvoj ETL procedura za harmonizaciju prostornih podataka FBIH IPP sa INSPIRE direktivom;
 • obezbjeđivanje tehnološke platforme za uređivanje, usklađivanje i razmjenu podataka IPP FBiH;
 • kreiranje i dizajniranje vizualnog identiteta IPP FBiH;
 • izrada ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH i akcionog plana uspostavljanja.

Natrag