ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA

18.10.2018 10:52

U Zagrebu je 17. oktobra 2018. održan sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta. Tema sastanka je bila ažuriranje postojećeg akcionog plana IMPULS projekta za svaku upravu/agenciju koja učestvuje u projektu. U tu svrhu su razmatrani već realizovani, djelomično realizovani te zadaci koji će tek biti realizovani do kraja trajanja projekta.

Također je bilo govora o nacionalnim radionicama koje će se održati, kako bi se pomoglo nacionalnim kooridnatorima u podizanju svijesti o potrebi uspostave infrastrukture prostornih podataka i geoportala IPP-a. Razmatran je usaglašen prijedlog potpisivanja novog Memoranduma geodetskih uprava Zapadnog Balkana o saradnji na polju katastra, premjera i infrastrukture prostornih podataka. Pored toga razgovaralo se i o obavezama svake geodetske uprave u pisanju knjige o IMPULS projektu. Sastanak nacionalnih koordinatora ujedno je poslužio i kao priprema za sastanak Upravnog odbora IMPULS projekta koji okuplja sve direktore uprava/agencija za katastar i kartografiju Zapadnog Balkana i direktora IMPULS projekta, koji je održan 18. oktobra 2018. godine u Zagrebu.

Na sastanku Upravnog odbora razmatran je i prihvaćen predloženi akcioni plan implementacije projekta. Još jednom je razmatran usaglašen tekst Memoranduma o saradnji, te se pristupilo njegovom potpisivanju. Razmatrano je i finansiranje planiranih aktivnosti do završetka IMPULS projekta, te pripreme za Regionalnu konferenciju o katastru i infrastrukturi prostornih podataka u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove sredinom 2019. godine.

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko pravne poslove ovom prilikom je predstavljao direktor, gospodin Željko Obradović i gospođa Slobodanka Ključanin, nacionalni koordinator IMPULS projekta za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Natrag