ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA

21.06.2022 14:36

U prostorijama Federalne geodetske uprave je 21.6.2022. godine održan sastanak predstavnika Uprave, gosp. Željka Obradovića, direktora i gosp. Seada Hadžića, pomoćnika direktora sa gosp. Nerminom Muzurom, načelnikom općine Ilidža, i gosp. Jasminom Voloderom, pomoćnikom načelnika.

Tema razgovora je bila analiza realizacije projekta obnove premjera na teritoriju općine Ilidža. U skladu sa Planom poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2022. godine u općini Ilidža se krenulo sa obnovom premjera a katastarska općina Vlakovo je izabrana za početak ovoga projekta. Planirano je potpisati novi ugovor tokom ove godine za dodatne četiri katastarske općine (Hrasnica, Butmir, Blažuj i Osjek) a u konačnici završiti novi premjer za čitav teritorij općine Ilidža.

Obnova premjera podrazumjeva novi premjer, katastarsko klasiranje zemljišta, izradu novoga katastarskog operata, izlaganje na javni uvid podataka premjera i stavljanje u službenu upotrebu novog premjera. Sve aktivnosti će se realizovati zajedničkim sufinansiranjem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Ilidža.

Natrag