Objava Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Objava Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

29.12.2020 10:02

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je na 249. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 28.12.2020. godine imala tri tačke na dnevnom redu, a koje se tiču Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH ( IPP FBiH). Na sjednici je razmatran prijedlog Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH za 2020. godinu sa Prijedlogom zaključka te informacija o izradi web preglednika geoportala infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH sa Prijedlogom zaključka o saglasnosti za javno objavljivanje web preglednika.

Prijedlog zaključka i informacija o izradi web preglednika geoportala IPP FBiH je tačka koja je od najveće važnosti za širu javnost. Naime, u prethodnom periodu su na polju IPP FBiH načinjeni značajni iskoraci kroz aktivnosti FGU i organa IPP-a FBiH, Vijeća i radnih grupa. Izvršeno je usklađivanje dijela podataka IPP FBiH sa zahtjevima INSPIRE direktive, ažurirana je i unaprijeđena web aplikacija Kataloga metapodataka, razvijen web Preglednik geoportala IPP FBiH, te izvršeno ažuriranje i unapređenje zvanične web stranice IPP-a FBiH. Na pregledniku se trenutno može izvršiti uvid u 12 dostupnih setova podataka čija je struktura usklađena prema zahtjevima INSPIRE direktive.

Za usklađene setove podataka popunjeni su i prateći metapodaci koji se mogu pregledati na službenoj stranici IPP FBiH kroz Katalog metapodataka, web aplikaciju za pregled i kreiranje metapodataka u skladu sa INSPIRE direktivom. Dostupan je uvid u Registre IPP-a FBiH, registar subjekata i registar izvora. Web servisi su dostupni na upit odgovarajućim institucijama zaduženim za rad sa prostornim podacima iz vlastite nadležnosti, a iste se mogu pronaći u Katalogu metapodataka.

Sve ostale novosti, informacije, upute i uvid u Web preglednik, Katalog metapodataka i Registre IPP-a možete pronaći na zvaničnoj web stranici IPP-a FBiH: https://ippfbih.gov.ba/. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su online chat sa našom podrškom kao i kontakt forma za pitanja putem e-pošte.

Kada su u pitanju ostale tačke dnevnog reda a tiču se Federalne geodetske uprave, imenovan je novi saziv Vijeća IPP FBiH sa novim/starim predsjednikom, gospodinom Željkom Obradovićem. Usvojen je i Izvještaj o radu Vijeća IPP-a FBiH za 2020. godinu.

Natrag