Nastavak projekta obnove premjera na području općine Ilidža - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Nastavak projekta obnove premjera na području općine Ilidža

08.07.2022 11:30

U srijedu 06.07.2022. godine je održan sastanak predstavnika općine Ilidža i Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove povodom potpisivanja Sporazuma o zajedničkom finansiranju nastavka projekta obnove premjera za katastarske općine Blažuj, Butmir, Hrasnica i Osijek.

Na sastanku su analizirani tekući radovi na obnovi premjera k.o. Vlakovo te je izraženo obostrano zadovoljstvo trenutnim radovima i postignutim rezultatima na pilot projektu obnove premjera na području općine Ilidža. Nakon završenih pripremnih radova i aerofotogrametrijskog snimanja pristupilo se dešifrovanju fotoskica i izradi baze podataka za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta. Dešifrovanje fotoskica je u završnoj fazi i očekuje se početak izlaganja na javni uvid u septembru 2022. godine te uspostava nove katastarske evidencije početkom 2023. godine.

Nastavkom projekta obnove premjera obuhvaćene su katastarske općine i radovi koji za cilj imaju uspostavu nove, tačne i pouzdane katastarske evidencije koja će se koristiti pri Projektu registracije nekretnina i uspostavi/zamjeni zemljišne knjige, a u skladu sa usaglašenim planom aktivnosti planirani radovi će se izvoditi u sljedeće 2,5 godine.

Tokom 2022. godine je planiran početak radova na k.o. Blažuj i Osijek (pripremni radovi i aerofotogrametrija) a tokom 2023. početak radova na katastarskim općinama Butmir i Hrasnica i završetak radova na katastarskim općinama Blažuj i Osijek.

Federalna uprava i općina Ilidža nastavljaju uspješnu saradnju, kako na obnovi premjera tako i na drugim projektima koje Federalna uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave implementira na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Natrag