Nastavak projekta obnove premjera na području općine Ilidža - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Nastavak projekta obnove premjera na području općine Ilidža

01.09.2022 21:50

U sklopu nastavka implementacije projekta „Obnove premjera na području općine Ilidža“ i Sporazuma o zajedničkom finansiranju javne nabavke, izvršeno je potpisivanje Okvirnog sporazuma za pružanje usluga obnove premjera za katastarske općine Blažuj, Butmir, Hrasnica i Osijek. Istovremeno je na osnovu Okvirnog sporazuma potpisan i prvi ugovor za pružanje usluga obnove premjera za početak radova na dvije katastarske općine (Blažuj i Osijek).

Kao najpovoljniji ponuditelj izabran je konzorcij firmi Geobiro d.o.o. Konjic i Geodet d.o.o. Sarajevo. Potpisivanju Okvirnog sporazuma i ugovora prisustvovali su direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove gosp. Željko Obradović, načelnik općine Ilidža gosp. Nermin Muzur i predstavnik pružatelja usluga gosp. Enes Jahić.

Nastavkom projekta obnove premjera obuhvaćene su katastarske općine i radovi koji za cilj imaju uspostavu nove, tačne i pouzdane katastarske evidencije koja će se koristiti pri uspostavi/zamjeni zemljišne knjige.

U toku 2022. godine planirani su radovi na pripremi i aerofotogrametrijskom snimanju katastarskih općina Blažuj i Osijek dok je za 2023. godinu planiran početak radova na katastarskim općinama Butmir i Hrasnica. Okvirnim sporazumom predviđen je završetak svih radova na predmetnim katastarskim općinama najkasnije do 31.12.2024. godine.

Federalna uprava i općina Ilidža nastavljaju uspješnu saradnju, kako na obnovi premjera tako i na drugim projektima koje Federalna uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave implementira na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Natrag