NASTAVAK PROCESA USPOSTAVE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU PODASTINJE, BRESTOVSKO I GOMIONICA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NASTAVAK PROCESA USPOSTAVE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU PODASTINJE, BRESTOVSKO I GOMIONICA

10.03.2020 10:53

U Gruntovnici Općinskog suda u Kiseljaku nastavlja se proces uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Podastinje, Brestovsko i Gomionica, te je Poziv zainteresiranim strankama objavljen u listu “Dnevni avaz”, broj 8862, od 09.3.2020. godine:

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINSKI SUD U KISELJAKU

Ured za zemljišnoknjižne poslove

Broj: 049-0-SU-19-000 440

Kiseljak, 25.02.2020.godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 19/03 i 54/04), Općinski sud u Kiseljaku,

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA

KATASTARSKU OPĆINU PODASTINJE, BRESTOVSKO I GOMIONICA

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Podastinje, Brestovsko i Gomionica po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u Kiseljaku, Ured za zamljišnoknjižne poslove, u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH, Dnevnom avazu, Večernjem listu i oglasnoj ploči suda, i to podneskom u dva primjerka, kao i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinskopravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u novouspostavljenu zemljišnu knjigu za katastarsku općinu Podastinje, Brestovsko i Gomionica će se provoditi bez naplate sudskih taksi, jer sud ovaj postupak provodi po službenoj dužnosti.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u uredu za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Kiseljaku, soba br.9, na adresi ul. Žrtava domovinskog rata br. 13, svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Kiseljaku, ul. Žrtava domovinskog rata br. 13, 71 250 Kiseljak.

 

                                                                                                PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                  Božana Banduka

Natrag