Nacrti izmjena pravilnika - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Nacrti izmjena pravilnika

28.06.2023 13:38

 

Poštovani,

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u 2022. godini donošenjem Zaključka V. broj 1811/2022 od 15. decembra 2022. godine podržala napore za unapređenje informacionog sistema ZK i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine i formalizovala podršku realizaciji aktivnosti predviđenih „Studijom izvodljivosti novog sistema i softverske arhitekture informacionog sistema zemljišnih knjiga i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine također je osnovala Komisiju za provođenje dorade informacionog sistema zemljišnih knjiga i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva pravde i Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Ovim putem vas želimo informisati da je Komisija za provođenje dorade informacionog sistema zemljišnih knjiga i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine pripremila nacrt izmjena sljedećih pravilnika:

  • Pravilnika o održavanju premjera katastra zemljišta i katastra nekretnina
  • Pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina
  • Pravilnik o elektronskom vođenju zemljišnih knjiga
  • Pravilnik o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima

Ovim putem želimo pozvati sve zainteresovane strane da preuzmu nacrte izmjena navedenih podzakonskih akata, te da menadžmentu Uprave dostave komentare, sugestije i primjedbe kako bi iste bile razmatrane i u skladu sa opravdanosti istih uključene u završni tekst izmjena pravilnika.

Rok za dostavljanje primjedbi (na e-mail adresu uprava@fgu.com.ba) je 10 dana od dana objave ove informacije.

S poštovanjem,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Tekst prijedloga izmjena pravilnika možete preuzeti ispod:

Natrag