KATASTARSKA OPĆINA VISOJEVICA, OPĆINA ILIJAŠ - OGLAS O IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA VISOJEVICA, OPĆINA ILIJAŠ - OGLAS O IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

10.07.2023 10:40

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94, "Službene novine F BiH" broj 58/02 i 61/22) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH br.2/98, 48/99 i 61/22“) Komisija za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.o. Visojevica, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-3008-16-a/2022 od 28.12.2022.godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 2/23), objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU VISOJEVICA

U mjestu Srednje, u zgradi Mjesnog ureda Srednje, u periodu 24. 07. 2023. -   29. 09. 2023. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Visojevica.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Visojevica da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Visojevica dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti: ličnu kartu, zastupnici maloljetnih osoba dužni su donijeti izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana (rodni list), a predstavnik pravne osobe obavezan je dostaviti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacijskim brojem (ID broj) i izvodom iz sudskog registra o tačnom nazivu preduzeća.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici Općine Ilijaš i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, oglasnoj ploči Općine Ilijaš, Službenim novinama FBiH i Službenim novinama Kantona Sarajevo, dnevnim novinama "Avaz" i "Oslobođenje" , Radio Ilijašu i drugim sredstvima informisanja dostupnim građanima, vlasnicima nekretnina u katastarskoj općini Visojevica.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Mjesnog ureda u Srednjem.

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 01/1-02-3008-16-a/2022

Ilijaš, 07. 07. 2023. godine

                                                                                                               Predsjednik Komisije

Natrag