KATASTARSKA OPĆINA VIŠNJICA, OPĆINA KISELJAK - OGLAS IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA VIŠNJICA, OPĆINA KISELJAK - OGLAS IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

21.11.2023 08:48

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Sl. list SR BIH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i "Sl. list R BiH", broj: 4/93, 13/94 i 20/95, i „Sl. novine FBiH“, broj 61/22) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“) Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.o. Višnjica, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Kiseljak broj 01-26-6356/23 objavljuje sljedeći:

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU VIŠNJICA

U Općini Kiseljak, u zgradi Općine, 1.sprat, kancelarija broj 18, u periodu 20.11.2023. godine do 20.12.2024. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Višnjica.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Višnjica da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Višnjica dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Opštine u Kiseljaku, 1.sprat, kancelarija broj 18.

KONTAKT TEL: 030/877-829

                               062/866-849

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 05-26-6438/23

Kiseljak, 10.11.2023. godine

Predsjednik Komisije Dinar Vedad, BA iur, s.r.

Natrag