KATASTARSKA OPĆINA TARAČIN DO, OPĆINA ILIJAŠ - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA TARAČIN DO, OPĆINA ILIJAŠ - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

26.01.2023 12:08

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90, "Službeni list R BiH" broj: 4/93, 13/94, "Službene novine F BiH" broj: 61/22) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH", broj: 92/16) Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.o. Taračin Do, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-3008-16-e/2022 od 28.12.2022.godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 2/23), objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU TARAČIN DO

U mjestu Srednje, u zgradi Mjesnog ureda Srednje, u periodu 15. 02. 2023. - 17. 04. 2023. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Taračin Do.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Taračin Do da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Taračin Do dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Mjesnog ureda u Srednjem.

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 01/1-02-3008-16-e/2022

Ilijaš, 25. 01. 2023. godine

                                                                                                  Predsjednik Komisije

Natrag