KATASTARSKA OPĆINA PODMILAČJE, OPĆINA JAJCE - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA PODMILAČJE, OPĆINA JAJCE - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

13.11.2023 11:47

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH“,broj 92/16), a u skladu s članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 2/98, 48/99), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta k.o. Podmilačje, Općina Jajce, objavljuje sljedeći:

O G L A S

o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za

katastarsku općinu Podmilačje

U općini Jajce,dana20.novembra 2023.godine,započet će izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini Podmilačje (Općina Jajce).

Podaci o nekretninama,u smislu naprijed navedene Uredbe,su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje, posjedovanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu (površina, položaj u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina. Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama vrši Komisija za izlaganje podataka imenovana od strane Općinskog vijeća Jajce.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi,za koju su prikupljeni podaci i adresa,a za čije se nekretnine vrši izlaganje,uputiti poseban poziv,najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka , da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nekretninama u katastarskoj općini Podmilačje, dužne su da se samoinicijativno jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nekretninama.

Građani su dužni ponijeti ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj).

Sve informacije,vezanao za javno izlaganje,mogu se dobiti upitom na Email: javnoizlaganjepodmilacje@gmail.com

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati u radnim prostorijama Komisije za izlaganje podataka koja se nalazi u zgradi Općine Jajce, ul. Nikole Šopa bb.

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije,odnosno ovome oglasu,povlači zakonske posljedice.

Broj:01-26-10655/23

Jajce,1.novembar 2023.godine                        

Komisija za izlaganje podataka

Natrag