KATASTARSKA OPĆINA KLJUČ I, OPĆINA KLJUČ - JAVNI OGLAS O IZLAGANJU PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA KLJUČ I, OPĆINA KLJUČ - JAVNI OGLAS O IZLAGANJU PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

15.05.2023 17:04

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA KLJUČ

Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za KO. Ključ I

Broj: 02-02-K-1- 1/23

Ključ, 05.05.2023 godine

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, (“Službeni list SR BIH“, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90) i člana 44. stava 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16), shodno članu 92. Zakona o upravnom postupku(«Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99 ), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za KO. Ključ I, imenovana rješenjem Općinskog vijeća općine Ključ broj: 02-02-673/23 od 05.04.2023 g. objavljuje;

J A V N I   O G L A S

o izlaganju podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Ključ I

U općini Ključ započet će se dana 05.06.2023 godine izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta na nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini Ključ I.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Ključ I, da su dužni u određeno vrijeme doći u radne prostorije Komisije i dati potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Ključ I, dužne su da se same jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj. Za maloljetne osobe trebaju ponijeti izvadak iz matične knjige rođenih s upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina.

Izlaganje će se vršiti u prostorijama Općine Ključ, Ulica Branilaca BiH 78, u kancelariji broj 17, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.

Ovaj oglas biti će objavljen na oglasnim pločama, lokalnim medijima i web stranici Općine.

 

                                                                                                                                 Predsjednik Komisije       Abdulah Šistek, dipl.pravnik

Natrag