KATASTARSKA OPĆINA GRNICA, OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA GRNICA, OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

30.01.2023 16:29

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list RBiH“ broj: 4/93 i 13/94 ) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine FBiH “ broj : 92/16 ), a u skladu sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ( „Službene novine FBiH “, broj : 2/98, 48/99, 61/22 ), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Grnica,imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje,broj : 01-04.1-12/23 od dana 12.01.2023. godine, objavljuje sljedeći:

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I   KATASTARSKOG   KLASIRANJA   ZEMLJIŠTA   ZA   KATASTARSKU OPĆINU   GRNICA (OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE )

U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 20.02.2023. godine, započet će postupak izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Grnica, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme pristupe u radne   prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave (dokumenta) koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Grnica da su dužne u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva, i dati potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Grnica, dužni su se javiti Povjerenstvu i sa sobom donijeti sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa  na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj. Za maloljetne osobe potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama, obavljat će se svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati, u radnoj prostoriji Povjerenstva koja se nalazi u prizemlju zgrade općine Gornji Vakuf-Uskoplje,ured broj 008, adresa Vrbaska b.b. , Gornji Vakuf-Uskoplje.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj:06-26.3-87-2/23
Gornji Vakuf-Uskoplje, 27.01.2023. godine

                                                                                                                      Povjerenstvo za izlaganje podataka

Natrag