KATASTARSKA OPĆINA GRADAC I, OPĆINA NEUM - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA GRADAC I, OPĆINA NEUM - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

26.07.2023 08:30

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“)

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. GRADAC I, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Neum broj 01-02-473/23 od dana 24.02.2023. godine i rješenjem Općinskog vijeća Neum broj 01-02-933/23 od dana 05.04.2023. godine, objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU GRADAC I

U naseljenom mjestu Gradac u zgradi Osnovne škole Kardinala Stepinca, dana 16.08.2023. godine počet će izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Gradac I (područje koje obuhvaća dio naseljena mjesta Gradac i Dobrovo).

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnim interesima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini GRADAC I da su dužne doći u određeno vrijeme u radne prostorije Povjerenstva i daju potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini GRADAC I dužne su se same javiti Povjerenstvu i sa sobom donijeti sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj.

Maloljetne osobe trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u prostorijama područne OŠ Kardinala Stepinca u Gracu.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 01-02-473/23-1

U Neumu, 24.07.2023. godine                                                                                Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                                                           Goran Menalo, dipl.iur.

 

Natrag