KATASTARSKA OPĆINA BLAŽUJ, OPĆINA ILIDŽA - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA BLAŽUJ, OPĆINA ILIDŽA - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

11.10.2023 12:21

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90; “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94; “Službene novine Federacije BiH”, broj 61/22) Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Blažuj, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Ilidža broj: 01-02-5178/23-13 od 04.10.2023.godine, objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU BLAŽUJ

U mjestu Vlakovo, u zgradi mjesne zajednice Blažuj, ulica Vlakovo br. 170, dana 26.10.2023. godine počet će postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Blažuj.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Blažuj da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Blažuj dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi mjesne zajednice Blažuj.

Ilidža, 11.10.2023. godine

                                                                                                  Predsjednik Komisije

Natrag