KATASTARSKA OPĆINA BIJELA, GRAD KONJIC - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA BIJELA, GRAD KONJIC - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

26.12.2023 22:32

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD KONJIC

Komisija za izlaganje na javni uvid podataka

premjera i katastarskog klasiranja zemljišta

za katastarsku općinu Bijela

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94, "Službene novine Federacije BiH", broj 58/02 i 61/22) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH, broj: 92/16“), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH broj: 2/98, 48/99 i 61/22“) Komisija za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bijela, imenovana rješenjem Gradskog vijeća Konjic broj: 03-02-2-1672/23 od 05.12.2023.godine, objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU BIJELA

U mjestu Bijela, u zgradi kolektivnog stanovanja, ulica Bijela bb, dana 22.01.2024. godine počet će postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Bijela.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bijela da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bijela dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi mjesne zajednice Bijela.

Dodatne informacije građani mogu dobiti na broj telefona: 036/836-300.

Broj: 03-02-2-1672/23-1

Konjic, 26.12.2023. godine

                                                                                                  Predsjednik Komisije

Nejra Huseinbegović Špago, dipl. iur.

Natrag