JAVNI POZIV - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

JAVNI POZIV

06.05.2021 11:18

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na dijelu područja Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

Navedene aktivnosti se provode na osnovu Sporazuma o zajmu - Projekat registracije nekretnina, dodatno finansiranje - između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj - IBRD (u daljem tekstu: „Banka“) koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. prosinca 2020. godine), a sve u cilju pružanja podrške uspostavi i zamjeni zemljišne knjige, i razvoju održivog sistema registracije nekretnina sa usaglašenim evidencijama katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U toku pripreme za pokretanje postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa nadležnim organima, Jedinicama lokalne samouprave (JLS) i Općinskim sudovima (OS), potpisala Sporazume kojim su regulisani međusobni odnosi i obaveze koji se odnose na aktivnosti ažuriranja podataka o nekretninama i zamjenu/uspostavu zemljišne knjige u 1. fazi Projekta. Nakon potpisivanja ovih Sporazuma, proveden je tenderski postupak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa najpovoljnijim ponuđačem zaključila ugovor o izvođenju radova na pripremi podataka i izradi potrebne dokumentacije (prijavnih listova za parcele i diobnih planova za zgrade) neophodne za zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za navedene katastarske općine.

U sklopu ovih aktivnosti, a radi prenosa upisa o etažnim jedinicama iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu, obaveza izvođača radova je da izradi prijavne listove za parcele i diobne planove etažiranja zgrada na području katastarske općine. U tom smislu, izvođač je ovlašten da nakon identificiranja nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina izradi potrebnu tehničku dokumentaciju koja će se nakon pregleda i ovjere iste od strane nadležnih općinskih službi predati u općinski sud, nakon čega će se kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda po službenoj dužnosti pokrenuti postupak zamjene/uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera.

Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa područja katastarskih općina datih u nastavku ovog teksta, da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

Nekretnine i prava na nekretninama koje se ne registruju i upišu u okviru ove, sistematske uspostave/zamjene zemljišne knjige, će se u skladu sa zakonom regulisati po pojedinačnom zahtjevu i na teret zainteresovanih stranaka.

 

Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, dodatno finansiranje pri Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove sa kontakt informacijama:

rerp_fbih@fgu.com.ba

+387 33 586 063

Popis Općinskih sudova JLS i katastarskih općina na kojima se realizuje Projekat:

Natrag