Izmjena Poziva za izražavanje interesa – „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Izmjena Poziva za izražavanje interesa – „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“

04.03.2021 20:39

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
KONSULTANTSKE USLUGE
Zajam br. 9048-BA


Izmjena Poziva za izražavanje interesa – „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka
o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“


Sljedeći dijelovi Poziva za izražavanje interesa objavljenog u Dnevnom Avazu dana 26.02.2021. godine se
mijenjaju kako slijedi:


Sljedeći dio Poziva za izražavanje interesa:


a) VSS - sedmi stepen stručne spreme, završen geodetski fakultet, ili fakultet srodnih nauka;
b) Položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti u skladu sa Pravilnikom koji
reguliše polaganje navedenog stručnog ispita;
c) Poznavanje zakona Federacije BiH, prakse i politika u sektoru zemljišne administracije;
d) Izvrsne komunikacijske, međuljudske i vještine timskog rada;
e) Poznavanje rada MS Office programa.


se mijenja kako slijedi:


a) VSS - sedmi stepen stručne spreme, završen geodetski fakultet, ili fakultet srodnih nauka
b) Položen stručni ispit za radnike u geodetskom polju, u skladu s Pravilnikom o načinu i programu
polaganja stručnog ispita za radnike u geodetskim djelatnostima i zakonskim propisima Federacije
BiH ("Službene novine Federacije BiH", "Br. 13/02, 108/12); poželjan je (smatrat će se prednošću);
c) Poznavanje zakona Federacije BiH, prakse i politika u sektoru zemljišne administracije;
d) Izvrsne komunikacijske, međuljudske i vještine timskog rada;
e) Poznavanje rada MS Office programa.


Sljedeći dio Poziva za izražavanje interesa:


Poželjno je da individualnu konsultanti imaju i:
a) Iskustvo u upravljanju sličnim projektima ili projektima iz sektora zemljišne administracije;
b) Iskustvo rada u internacionalnim organizacijama;
c) Poznavanje engleskog jezika – usmeno i pismeno.


se mijenja kako slijedi:


Uz gore navedeno, bilo bi poželjno (smatrat će se prednošću) da kandidati Voditelji projekata
udovoljavaju i sljedećim kriterijima:
a) Iskustvo u upravljanju sličnim projektima ili projektima iz sektora zemljišne administracije;
b) Iskustvo rada u internacionalnim organizacijama;
c) Poznavanje engleskog jezika – usmeno i pismeno.


Sljedeći dio Poziva za izražavanje interesa:
Zainteresovani konsultanti dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi. Pismo interesa
zajedno sa biografijom, dokazima o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu dostaviti elektronski ili
putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 14. marta 2021. godine do 24:00 sati sa naznakom za
koje lokacije (Općine/Gradove) se prijavljuju.


se mijenja kako slijedi:


Zainteresovani konsultanti dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi. Pismo interesa
zajedno sa biografijom, dokazima o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu (*u slučaju da kandidat
ima dokaz o položenom stručnom ispitu) dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu
najkasnije do 17. marta 2021. godine do 24:00 sati sa naznakom za koje lokacije (Općine/Gradove) se
prijavljuju.


*Napomena: Sve pristigle prijave po ranije objavljenom oglasu od dana 26.02.2021. godine
uzet će se u razmatranje.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove
Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina
Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 586-063
Fax: +387 33 586-067
E-mail: dino.serer@fgu.com.ba
Sarajevo, dana 04.03.2021. godine

 

Natrag