Izgradnja kapaciteta u oblasti Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Izgradnja kapaciteta u oblasti Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

16.10.2023 15:35

U cilju izgradnje kapaciteta u oblasti Infrastrukturnih prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH), Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u okviru plana rada za 2023. godinu a uz pomoć budžetskih sredstava osigurala edukaciju uposlenika subjekata IPP FBiH za 2023. i 2024. godinu, koja će se vršiti putem kvalifikovanog pružaoca usluga s iskustvom u izgradnji kapaciteta u području IPP i prostornih podataka generalno. Kao pružalac usluga za izgradnju ovog vida odabrana je tvrtka GAUSS d.o.o. Tuzla.

U skladu sa projektnim zadatkom, program obuke podrazumijeva tri vrste treninga s odgovarajućim kompetencijama koje polaznici (korisnici) trebaju steći/usavršiti u vidu razumijevanja tematskih oblasti:

  • Osnovni trening;
  • Napredni trening;
  • IPP/INSPIRE trening,

Interes za edukacijama je iskazalo 15 institucija/javnih preduzeća koji su prepoznati kao subjekti IPP na kojima će učestvovati 60 predstavnika.

Osnovni cilj provođenja edukacije je omogućiti polaznicima sticanje osnovnih i naprednih stručnih kompetencija vezanih uz korištenje alata za diseminaciju prostornih podataka. U tom smislu, uz teorijski dio edukacije uvodi se i njen praktični dio koji se bavi primjenom GIS i WebGIS alata za pripremu i web prezentaciju prostornih podataka.

Natrag