DVADESET PETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

DVADESET PETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH

18.11.2021 10:56

Dvadeset peta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. novembra 2021. godine. Ovo je ujedno bila prva konstituirajuća sjednica sa novim sazivom Vijeća, u skladu sa Rješenjem Vlade FBiH o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine od 03.11.2021. godine. 

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 25. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 24. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Informacija o imenovanju članova Vijeća u skladu sa usvojenim Zakonskim propisom;
 4. Razmatranje prijedloga poslovnika Vijeća IPP FBiH;
 5. Informacija o potrebi formiranja radnih grupa i imenovanja članova u skladu sa usvojenim Zakonskim propisom;
 6. Informacija o provedbi Zakona o IPP FBiH – obavijest subjektima;
 7. Informacija o projektnim aktivnostima: IZRADA ETL PROCEDURA ZA HARMONIZACIJU PROSTORNIH PODATAKA IPP-a FBiH SA INSPIRE DIREKTIVOM;
 8. Informacija o projektnim aktivnostima: OSIGURANJE TEHNOLOŠKE PLATFORME ZA UREĐIVANJE, USKLAĐIVANJE I DIJELJENJE PODATAKA IPP FBiH;
 9. Informacija o aktivnostima na polju edukacije subjekata IPP-a u 2021. godini i međunarodnoj saradnji;
 10.  Informacija o učestvovanju na danu NIPP-a, Republika Hrvatska;
 11. Razmatranje nacrta godišnjeg izvještaja o uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH;
 12. Razno:

-Informacija o vezanim projektnim aktivnostima Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

-Planirano za naredni period, sjednice i druge aktivnosti.

Natrag