Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Sarajevu, Gradačcu i Kalesiji - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Sarajevu, Gradačcu i Kalesiji

02.09.2020 17:12

 

Broj:07-49-285/20

Datum: 01.09.2020. godine

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto:

Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

  • U Općinskom sudu u Sarajevu – 2 (dva) izvršioca,
  • U Općinskom sudu u Gradačcu – 1 (jedan) izvršioc,
  • U Općinskom sudu u Kalesiji- 3 (tri) izvršioca.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene/uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
  • Poznavanje rada sa MS Office programima,
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdato od nadležne institucije u Federaciji BiH.

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07).

Očekivani početak rada u Općinskim sudovima je oktobar 2020.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Večernji list), na sljedeće adrese:

  • Za Općinski sud u Sarajevu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, UL ŠENOINA BR.1, SARAJEVO 71 000;
  • Za Općinski sud u Gradačcu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, UL TITOVA BB, GRADAČAC 76 250;
  • Za Općinski sud u Kalesiji, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U KALESIJI, Žrtava genocida u Srebrenici 12, KALESIJA 75 260;

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

 

Natrag