Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2020

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je na 249. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 28.12.2020. godine imala tri tačke na dnevnom redu,...

Nakon uspješno provedenih domaćih procedura odobravanja provođenja projekta te ratifikacije sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina)...

Dvadeset druga sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 14.12.2020. godine. Na sjednici su...

Nakon što su održane sesije u Mostaru, Sarajevu, Bihaću i Tuzli, što je sprovedeno u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, Federalna uprava za geodetske i...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 9.12.2020. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica Republičke uprave za...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih...

Dvadeset prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 30.11.2020. godine. Na sjednici su...

Obavještavamo zainteresovanu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH i svojim zaključcima...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i člana...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i člana...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su prošle sedmice održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne misije...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

U prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizuje više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

Projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne nadzorne misije održati sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od...

Generalna skupština EuroGeographicsa za 2020. godinu će uslijed pandemije Covid-19 oboljenja i stalnih ograničenja putovanja i kontinuiranih mjera socijalne distance biti...

Vlada Federacije BiH je krajem 2014. godine donijela Uredbu o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 85/14), kojom se...

Dvadeseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektroničkim putem 29.09.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove  i predstavnici firme „Trafficon d.o.o.“, izvođača radova na izradi projekta komasacije za...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

Direktori entitetskih uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović i gđa. Bosiljka Predragović su 22.09.2020. godine potpisali Dodatak Ugovoru...

Zajednički sastanak direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp....

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica gđa Bosiljka Predragović,...

Unutar komponente Registra cijena nekretnina u okviru CILAP projekta se trenutno sprovode aktivnosti pilot projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina. U tu svrhu je...

Sastanak sa predstavnicima općine Ilidža je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14.7.2020. godine. Na sastanku su učestvovali...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je uz podršku CILAP projekta i aktivnosti finansiranja iz budžetskih sredstava Federacije BiH te zajedničkog...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i člana...

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar finansija i trezora gosp. Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH gosp....

Godišnji sastanak UN-GGIM Europe za 2020. godinu je održan 22.06.2020. godine putem online platformi za komunikaciju obzirom na situaciju izazvanu pandemijom Corona virusa...

Nakon zajedničkih pregovora članova Upravnog odbora Eurogeographicsa i članova Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove na čelu sa direktorom gosp....

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”), te...

Devetnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektronskim putem 20.5.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koja se realizira kroz...

Vanredna generalna skupština EuroGeographics-a je održana 29.04.2020. godine putem online platformi za komunikaciju. Učestvovalo je preko 72 delegata iz više od 50 agencija...

Online radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta „Podrška u održavanju registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne saradnje s poreznim upravama“ je...

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa direktorima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske...

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke je u okviru redovne misije održao online sastanke sa...

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne misije održati online sastanke sa...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH"...

Radni sastanak glede realizacije projekta „ Registracija nekretnina“ i ostalih aktivnosti sektora zemljišne administracije koje se implementiraju u Općini Kiseljak je...

U suorganizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Saveza općina i gradova Federacije BiH u službenim prostorijama Grada Mostara održana je prva u...

Poštovani korisnici usluga i podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, ovim putem vas želimo informirati da će podaci i usluge (javne i...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana...

U Gruntovnici Općinskog suda u Kiseljaku nastavlja se proces uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Podastinje, Brestovsko i Gomionica, te je Poziv...

Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je 05. marta 2020. godine dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina – faza II u Bosni i Hercegovini. Ukupna...

Sastanak glede nastavka provođenja projekta komasacije zemljišta na području općine Odžak uključujući i uređenje zemljišta izgradnjom putne i kanalske mreže je...

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list...

Radionica u sklopu 3. komponente CILAP projekta „Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne saradnje s poreznim upravama“ je održana u...

Rukovoditeljica poslovanja i upravljanja udruženjem, gđa Sallie Payne Snell i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa članicama, su posjetile Federalnu upravu za...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Sastanak povodom prezentacije Zajedničkog informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Republike Hrvatske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i...

Ovim putem obavještavamo zainteresovanu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH i svojim...

Zajednički sastanak na kojemu su učestvovali Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave...

Početna radionica SPATIAL II projekta održana je u Skoplju, Sjeverna Makedonija od 05. do 07.02.2020. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije je prethodno...

Sastanak u okviru projekta Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (GEOBIZ) je održan u prostorijama Rektorata Univerziteta u Zagrebu...

Redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP je održan...

Radna grupa za izradu Pravilnika o podjeli na listove službenih topografskih karata i planova i Uputstva o vizualizaciji podataka Temeljne topografske baze podataka (TTB)...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u skladu sa svojim nadležnostima izradila slijedeće karte :