Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Maj 2024

U okviru švedskog donatorskog projekta DELEF (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine) održana je...

Sukladno planiranim aktivnostima unutar Švedskog donatorskog projekta DELEF (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne...

Dana 28.05.2024. godine održana je 14. konferencija “Dani infrastruktura prostornih podataka” u organizaciji Državne geodetske uprave...

U okviru projekta DELEF „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine“ , čiji je cilj izgradnja...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u prethodnom periodu, zajedno sa subjektima IPP FBiH, aktivno radila na harmonizaciji...

Federacija BiH ima namjeru modernizirati i unaprijediti tačnost i dostupnost podataka u sektoru Zemljišne administracije, a putem Projekta...

Dana 21. maja 2024. godine održana je četrdeset prva sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru Švedskog donatorskog projekta DELEF (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost...

Povodom posjete Bosni i Hercegovini generalnog direktora Švedske agencije za razvojnu saradnju - Sida gosp. Jakoba Granita, ambasadorica...

Geospatial World Forum (GWF) je saradnička i interaktivna platforma koja demonstrira kolektivnu i zajedničku viziju globalne geoprostorne...

Trodnevni program obuke o „Geoprostornoj infrastrukturi znanja (Geospatial Knowledge Infrastructure - GKI) za nacionalni razvoj“ osvrnuo se na...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je učestvovala na Konferenciji o zemljištu koju je organizirala Svjetska Banka u...

39. konferencija Uprava za geodetske radove i kartografiju Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke, Friuli-Venezia Giulia, Mađarske...

U okviru realizacije plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) održani su seminari u Bihaću...

Studenti preddiplomskog studija fakulteta građevine, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru su zajedno sa svojim profesorima gosp. Vladom...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, ("Službeni list SR BIH“, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i "Službeni list R...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...