Kontakt - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Direktor

Obradović Željko dipl.ing.geod. 033/215-304 zeljko.obradovic@fgu.com.ba

Sekretar uprave

  033/586-057  

Kabinet direktora

Marić Nina, magistar komunikologije tel: 033/201-784
fax: 033/586-056
nina.tavra@fgu.com.ba
Krajina Dijana stroj.teh. tel: 033/586-058
fax: 033/586-056
dijana.krajina@fgu.com.ba
Kuzman Niko dipl.ekonomista 033/586-058 niko.kuzman@fgu.com.ba
Tavra Petar vozač 033/586-058  

Sektor za izmjeru, kartografiju i komasaciju zemljišta

Hadžić Sead dipl.ing.geod.
pomoćnik direktora
033/712-617 sead.hadzic@fgu.com.ba
Abaza Hasumana dipl.ing.geod. 033/586-069 hasumana.abaza@fgu.com.ba
Dr.sc. Slobodanka Ključanin, dipl.ing.geod. 033/586-069 slobodanka.kljucanin@fgu.com.ba
Valentino Vlašić, dipl.ing.geod. 033/586-069 valentino.vlasic@fgu.com.ba
Holjan Elvir, magistar geodezije i geoinformatike 033/586-079 elvir.holjan@fgu.com.ba

Sektor za katastar

Hadžić Sead dipl.ing.geod.
pomoćnik direktora
033/712-617 sead.hadzic@fgu.com.ba
Džananović Zijad dipl.ing.geod. 033/586-079 zijad.dzananovic@fgu.com.ba
Muris Ajanović dipl.ing.geod. 033/586-079 muris.ajanovic@fgu.com.ba
Zubetljak Mahira dipl.ing.geod. 033/586-079 mahira.zubetljak@fgu.com.ba
Kamber Emina, dipl.ing.geod. 033/586-068 emina.kamber@fgu.com.ba
Jelena Džoja Ilijašević, ing.geod. 033/586-068 jelena.dzoja.ilijasevic@fgu.com.ba

Sektor za geoinformatiku

Pašalić Nedžad dipl.ing.geod.
pomoćnik direktora
033/586-060 nedzad.pasalic@fgu.com.ba
Babić Amira dipl.ing.geod. 033/586-065 amira.babic@fgu.com.ba
Trogrlić Goran dipl.ing.geod. 033/586-065 goran.trogrlic@fgu.com.ba
Kaljun Hajrudin dipl.ing.geod. 033/586-065 hajrudin.kaljun@fgu.com.ba
Redžepagić Ervin dipl.ing.geod. 033/586-065 ervin.redzepagic@fgu.com.ba

Sektor za imovinsko-pravne poslove i opće poslove

Brkić Goran dipl.pravnik
pomoćnik direktora
033/586-066 goran.brkic@fgu.com.ba
Bosić Nebojša dipl.pravnik 033/586-061 nebojsa.bosic@fgu.com.ba
Tomislav Slomo, dipl. pravnik 033/586-061 tomislav.slomo@fgu.com.ba
Zlatan Bajramović dipl. pravnik 033/586-061 zlatan.bajramovic@fgu.com.ba
Slađana Lozančić dipl. pravnik 033/586-061 sladjana.lozancic@fgu.com.ba
Alma Ajnadžić - Pisarnica 033/586-062 alma.ajnadzic@fgu.com.ba
Robertina Marković - Pisarnica 033/586-062 robertina.markovic@fgu.com.ba
Adnan Bukva - Pisarnica 033/586-062  

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

Denis Tabučić dipl.ing.geod.
pomoćnik direktora
033/586-078 denis.tabucic@fgu.com.ba
Jelena Zelić dipl. pravnik 033/712-616 jelena.zelic@fgu.com.ba
Ćatić Jasmin, magistar geodezije i geoinformatike 033/712-616 jasmin.catic@fgu.com.ba
Projekt registracije nekretnina 033/586-063 rerp_fbih@fgu.com.ba
CILAP projekt 033/586-068 www.cilap-project.org