JAVNE SLUŽBE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA I EUROPSKE INTEGRACIJE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

JAVNE SLUŽBE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA I EUROPSKE INTEGRACIJE

JAVNE SLUŽBE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA I EUROPSKE INTEGRACIJE

Opći cilj Projekta je bio jačanje kapaciteta u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, radi pripreme, pohranjivanja i širenja geografskih informacija, kako bi se pružila podrška izgradnji kapaciteta za prijavu nekretnina i povećanju pristupa geografskim informacijama s ciljem da se poštuju relevantni zahtjevi za evropske integracije navedeni u INSPIRE direktivi Evropske unije.

Projekat koji se završava zaključno sa krajem 2017. godine sadržao je sljedeće ključne aktivnosti:

  • Nabavka i instaliranje opreme i softvera za konverziju analognih planova i karata u digitalni oblik;
  • Razvoj i instaliranje sistema radnog toka radi podrške konverziji i pohranjivanju podataka i dokumenata, uključujući rješenje za prijavu srodnih metapodataka pripremljenih u skladu sa međunarodnim standardima i INSPIRE direktivom Evropske unije;
  • Nabavka i instaliranje hardvera i softvera za sigurno pohranjivanje konvertiranih planova i karata, kao i za pohranjivanje ortofoto podataka pripremljenih finansiranjem iz EU;
  • Nabavka i instaliranje dodatnog hardvera neophodnog za pripremu i sigurno pohranjivanje geografskih podataka i podataka o nekretninama.

Zbog nedostatka potrebnog budžetskog finansiranja, sadašnji Projekat koji se završava krajem 2017. godine mogao je podržati samo prvu fazu planiranih aktivnosti za entitetske geodetske uprave u Bosni i Hercegovini. Prva faza se trenutno realizuje i očekuje se da bude finalizirana do kraja 12. mjeseca 2017. godine.

Prepoznavši potrebu za dalje unapređenje IT sistema digitalnog arhiva i njegovo širenja na više jedinica lokalne samouprave, geodetske uprave su napravile prijedlog novog projekta finansiranog donatorskim sredstvima Kraljevine Norveške. Nastavak predmetnih aktivnosti se predlaže kroz provođenje druge faze projekta "JAVNE SLUŽBE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA I EUROPSKE INTEGRACIJE", koji će pored aktivnosti vezanih za IT sistem digitalnog arhiva uključiti i aktivnosti unapređenja mreže permanentnih stanica Federacije BiH – FBIHPOS. Sistem digitalne arhive će u konačnici osigurati da se sva dokumentacija zemljišne administracije arhivira dugoročno, zaštiti i čuva, kao i da budu dostupna kada god to trebaju korisnici, interni, vanjski, uključujući i građanstvo.