Opće informacije - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Opće informacije

Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina

Pravni osnov za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina (DF PRN) čine:

  • Izjava o efektivnosti, Bosna i Hercegovina: Broj zajma 9048-BA, Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, izdato od strane Svjetske banke 17.12.2020. godine;
  • Odluka o ratifikaciji Sporazuma o zajmu broj 9048-BA (Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, objavljeno u Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori br. 19, dana 15.12.2020. godine;
  • Projektni sporazum o dodatnom finansiranju Projekta registracije nekretnina kojim se uređuje izvršenje dijela DF PRN Federacije BiH, potpisan između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine 10.12.2020. godine;
  • Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojem će zajmoprimac staviti dio sredstava zajma na raspolaganje Federaciji („Federalni supsidijarni sporazum“), pod uslovima i rokovima prihvatljivim za Međunarodnu udrugu za razvoj, od 14.12.2020. godine;
  • Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje provedbe Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", br. 106/14 i 27/19);
  • Pravilnik o unutarnjem ustroju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 01-34-5-1380/19, na koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Odluku o davanju saglasnosti broj V 1167/2019 dana 17.10.2019. godine.

U Federaciji Bosne i Hercegovine Dodatnim finansiranjem za Projekat registracije nekretnina upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Institucionalni okvir čine direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Sektor za upravljanje projektima iz Programa javnih investicija i Jedinica za provedbu projekta.

Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina djeluje u okviru Sektora za upravljanje projektima iz Programa javnih investicija i odgovorna je pomoćniku direktora za upravljanje projektima iz Programa javnih investicija. Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina sastoji se od državnih službenika i stručnjaka sa profesionalnim iskustvom neophodnim za uspješnu provedbu aktivnosti koji su angažovani po ugovoru. Jedinica za provedbu projekta pruža svakodnevnu operativnu i tehničku podršku Sektoru u vezi s provedbom projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina.

Razvojni cilj projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina

Razvojni cilj projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina je podrška razvoju održivog sistema za registraciju nekretnina sa usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Registri podataka o nekretninama (zemljišne knjige i katastri) daju osnovne informacije za zemljišnu administraciju i uspostavu Državne infrastrukture prostornih podataka. Oni se smatraju usklađenima kada je njihov sadržaj međusobno povezan i potvrđen.

Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina iskorištava uspješnu provedbu rješenja donesenih u okviru originalnog Projekta registracije nekretnina i održava zamah dosad ostvarenih rezultata. Osmišljen je za postupno povećanje strateških ulaganja u ovaj sektor koja se moraju ubrzati ali se ne mogu finansirati iz redovnog budžeta, a drugi razvojni partneri ih nisu predvidjeli.

Pregled projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina

DF PRN odgovara na potrebu za postupnim povećanjem aktivnosti koje su uspješno provedene u okviru originalnog projekta registracije nekretnina. Omogućit će institucijama koje ga provode da postupno povećaju ulaganja u izgradnju održivog sistema registracije nekretnina sa usaglašenim evidencijama iz zemljišnih knjiga i katastara. To će postići dodatnim ulaganjima u usklađivanje podataka, javne radove, IT, podršku politici i izgradnju institucija. DF PRN će također doprinijeti spremnosti ovog sektora na buduća ulaganja putem dodatnih ulaganja u podršku politici i izgradnju institucija.

Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina ima tri komponente:

Komponenta A - Razvoj podataka za registraciju nekretnina

Komponenta B – Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina

Komponenta C – Razvoj politika i institucionalna izgradnja i upravljanje Projektom

 

Komponenta A - Razvoj podataka za registraciju nekretnina

Podrška harmonizaciji zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka o zemljištu, objektima i pravima na osnovu stvarnog stanja na terenu, uključujući (i) mapiranje potencijalno ranjivih grupa, socijalni monitoring i kampanje informisanja javnosti za podršku registraciji prava na nekretninama, te vektorizaciju grafičkih katastarskih planova; (ii) utvrđivanje katastarskih podataka za harmonizaciju sa zemljišnoknjižnim podacima u Federaciji, te provedbu navedene harmonizacije; (iii) vektoriziranje i kreiranje katastarske baze podataka; (iv) uspostavu i implementaciju aranžmana za kontrolu kvaliteta uspostavljenih za harmonizaciju podataka.

Izrada podataka o registraciji nekretnina potaknut će i podržati usklađivanje podataka iz zemljišnih knjiga i katastra o zemljištu, zgradama i pravima na osnovu stvarne situacije na terenu. Cilj ostaje uspostaviti ažurne i međusobno povezane baze podataka zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH tokom postupka koji se naziva usklađivanje podataka. Ova potkomponenta dodatno će proširiti pokrivenost digitalnim katastarskim kartama u BiH.

Ova komponenta će osigurati jednak tretman svih građana bez obzira na njihov rod, nacionalnost ili socijalni status uz prateći tehnički rad na terenu s podizanjem svijesti javnosti, mapiranjem ranjivih grupa i funkcijama praćenja socijalnih aspekata projekta.

 

Komponenta B – Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina

Poboljšanje radnih uslova i infrastrukture u katastarskim i zemljišnoknjižnim uredima putem, između ostalog: (i) renoviranja i modernizacije ureda i nabavke adekvatnih automobila; (ii) razvoja i provedbe strategije i sistema informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), uključujući strukturu za strateško upravljanje IKT-om; (iii) obezbjeđenje adekvatnog namještaja i opreme.

Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina nadopunit će ulaganja urađena u okviru originalnog projekta za daljnje poboljšanje radnih uslova u sektoru zemljišne administracije kroz obnovu ureda, osiguranje namještaja i opreme, izradu digitalnih arhiva, nabavku vozila i geodetske opreme, jačanje kapaciteta za upravljanje informacionim tehnologijama institucija koje vrše provedbu i poboljšanje postojećih IT sistema.

Ova komponenta će podržati uspostavljanje strateške upravljačke strukture IT i dalji razvoj IT-a i pružanje e-usluga za sektor zemljišne administracije. Dalje poboljšanje uslova rada dovest će do poboljšanja kvalitete korisničkih usluga i standarda usluga u sektoru zemljišne administracije.

 

Komponenta C – Razvoj politika i institucionalni razvoj i upravljanje Projektom

Podrška razvoju politika i institucionalnom razvoju u održivosti i upravljanju registrima nekretnina i podrška upravljanju i praćenju Projekta putem pružanja tehničke pomoći, obuke, inkrementalnih operativnih troškova i opreme.

Razvoj politika i izgradnja institucija, te upravljanje projektima i dalje će pružati političku, zakonodavnu, organizacionu i funkcionalnu potporu u stvaranju okruženja u kojem se može postići cilj projekta i mogu održati rezultati projekta. Ažurirat će se dugoročne strategije i poslovni planovi, a nastavit će se program obuke i edukacije namijenjen uposlenicima u institucijama zemljišne administracije u cijelom sektoru.

Komponenta C također uključuje potrebnu podršku za upravljanje Projektom i monitoring. Također će podržati provođenje dodatne kampanje podizanja svijesti javnosti i dodatnog ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije, kao i monitoring tehnike evaluacije učinka projekta s ciljem procjene koristi koju građani imaju od programa registracije nekretnina.

 

Informacije o projektu su dostupne i na web stranici Svjetske banke:

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169463

 

Sa linka ispod možete preuzeti dokument Okvirni plan okolinskog upravljanja, RERP AF: