RERP - ФГУ

Пренос знања агенцијама задуженим за координацију процеса имплементације националних инфраструктура просторних података у регији западног Балкана - ИМПУЛС пројекат (2014 - 2019)

Регија западног Балкана има одређене сличности и разлике, које су проистекле из историјских периода (Отоманско царство, Аустро-угарско царство, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, Краљевина Југославија, итд.). Нарочито се треба обратити пажња на посљедњи период, након пада владавине Комунистичке партије, и на период посвећен процесима усмјереним ка пуноправном чланству у Европској унији.

Тако да се могу набројити сличности земаља регије западног Балкана:

-          промјена економског и друштвеног система;

-          пораст тржишта некретнина;

-          активности на реформи земљишне администрације;

-          реорганизација институција;

-          недостатак особља и капацитета;

-          успостављање националних инфраструктура просторних података (ИПП), које су углавном у надлежности националних картографских и катастарских агенција и управа;

-          већина посједује правне инструменте или оквирне документе којима су дефинисале стратегију и развој ИПП-а;

-          недовољно познавање процеса и процедура за успостављање и имплементацију ИПП-а и начин њихова рјешавања.

Управо ИМПУЛС пројекат има за циљ да пренесе знање о процесима и процедурама неопходним за успостављање и имплементацију ИПП-а организацијама одговорним за успостављање и имплементацију националних инфраструктура просторних података у земљама регије западног Балкана. Због чињенице да су различите, организације имају различит ниво развијености у области ИПП-а и сам ИМПУЛС пројекат усклађује своје активности према њиховим потребама. Носиоци пројекта су Ландметеријет (Lantmäteriet - Геодетска управа Краљевине Шведске) – главни партнер, и Државна геодетска управа Републике Хрватске – млађи партнер. Пројекат финансирају СИДА (Шведска међународна агенција за развој и сарадњу) и Лантметеријет.

Основни циљеви ИМПУЛС пројекта су:

1. достизање одређеног нивоа знања за потребе успостављања и имплементације ИПП-а, утемељеног на Инспајер (INSPIRE) директиви;

2. постизање ефикасне организације и пословних процеса неопходних за развој ИПП-а;

3. креирање интероперабилних техничких рјешења (нпр. софтвера, услуга и сл.), који ће омогућити размјену просторних података на националном и регионалном нивоу и сa ЕУ;

4. помоћ у изради стратегија ИПП-а;

5. заједнички план рада, дефиниsање начина рада, начина одржавања просторних података, укључивање субјеката ИПП-а (организација одговорних за одређене скупове података према И Инспајеру), развој спецификације усклађених са Инспајер директивом и сл.

6. достизање потребних компетенција потребних за успостављање и одржавање ИПП-а.

Више о ИМПУЛС пројекту можете прочитати наhttps://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/impuls/about-the-impuls-project/.

Use case1

У периоду од 2014. – 2016. године се у оквиру пројекта радило на оспособљавању особља геодетских управа у области:

  1. правних прописа (копирајт, лиценцирања, писања националних и регионалних споразума за дијељење података и др.),
  2. хармонизације просторних података (дефинисање референтног оквира и пројекција, те усклађивање постојећих скупова података са Инспајер директивом и спецификацијама);
  3. метаподатака и квалитета података (стварање и одржавање метаподатака - одабрана четири скупа просторних података и сревиса – у складу са Инспајер директивом и спецификацијама);
  4. дисеминација просторних података (кориштење ВМС-а, ВФС-а, ЦМС-а за дистрибуцију података),
  5. сарадња са субјектима ИПП-а (институције које посједују просторне податке) и са корисницима ИПП-а (институције и лица која користе просторне податке) за потребе стварања пилот пројеката.

Све геодетске управе Западног Балкана су подржале пилот пројекат који ће водити стварању геопортала ИПП-а, те на тај начин помоћи управама цивилне заштите (Risk management). Први корак у провођењу пилот пројекта је Use case1, у оквиру којег:

-          је потписан регионални споразум о дијељењу четири скупа података за потребе ИМПУЛС пројекта;

-          су хармонизовани сљедећи скупови података: административне границе, географска имена, дигитални модел терена и ортофото планови 1:5000;

-          је омогућено едитовање метаподатака наведена четири скупа података и сервиса за преглед података;

-          је омогућено, путем сервиса геодетских управа, откривање, преглед и учитавање наведених скупова података.

Завшетак Use casea1 предвиђен је на јесен (мјесец октобар) 2016. године. Након тога се креће са кораком у провођењу пилот пројекта - Use case2. Планирано је да се у Use case2 укључе субјекти ИПП-а који су надлежни за сљедеће теме (у складу са Инспајер директивом): хидрографија, транспорт (путеви и жељезнице) и демографија.

У оквиру ИМПУЛС пројекта су креирани и путем ОГЦ-а сервиса објављени сљедећи сетови података:

-          административне границе (државне, ентитетске, кантоналне, општинске);

-          дигиталне ортофото мапе (размјера 1: 5000);

-          дигитални модел терена (резолуција 5 м), и

-          географски називи.

С циљем размјене и дијељења података, омогућени су свим институцијама корисницима ИМПУЛС пројекта претрага каталога метаподатака и кориштење сервиса.