Trogodišnji plan, 2015-2017 - ФГУ

Trogodišnji plan, 2015-2017

ТРОГОДИШЊИ ПЛАН
ФЕДЕРАЛНЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
за период 2015-2017Сарајево, 2014. године
I. УВОД

1.1. О Управи

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове (у даљњем тексту: Федерална управа) у оквирима своје надлежности утврђене чланком 23. Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 19/03 и 38/05), врши управне и друге стручне послове из надлежности Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерације) који се односе на: измјеру, успостављање и обнову катастра некретнина, катастар комуналних уређаја, осим послова који су законом дати у надлежност кантона и опћина, картографирање територије Федерације, геодетско-картографске послове од значаја за обрану, вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова и других података добивених вршењем геодетских радова, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе, евиденцију на некретнинама и давање приједлога за реприватизацију имовине и инспекцијски наџор над пословима измјере и катастра некретнина, катастра земљишта и катастра комуналних уређаја, те припрема прописе из геодетске и области имовинско-правних односа, врши израду правилника, анализа, извјешћа, стручних напутака и објашњења, прати извршење закона и других прописа, врши инспекцијски наџор, израђује аналитичке и информативне материјале, даје стручне напутке и мишљења, поступа по жалбама изјављеним на одлуке опћинских органа управе надлежних за геодетске и имовинско-правне послове у области геодетских и имовинско-правних односа, те врши послове опћег карактера у свези финанцијског и канцеларијског пословања, као и персоналне послове у свези радно-правног статуса државних службеника и намјештеника Федералне управе.

1.2. Унутарње устројство Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове у свом унутарњем устројству има сљедеће организацијске јединице:
-Кабинет директора
-Сектор за измјеру, картографију и комасацију
-Сектор за катастар
-Сектор за геоинформатику
-Сектор за имовинско-правне и опће послове
Према постојећој систематизацији радних мјеста предвиђено је укупно 32 извршитеља и то: 6 руководећих државних службеника (1 директор, 1 тајник и 4 помоћника директора), 19 осталих државних службеника и 7 намјештеника. Од укупно предвиђена 32 радна мјеста, 25 их је попуњено.

II. ВИЗИЈА И МИСИЈА УПРАВЕ
2.1.Визија:
Изграђен ефикасан, сигуран и одржив сустав евиденције некретнина који ће омогућити правну сигурност на тржишту некретнина и осигурати сигурност инвеститорима и страним улагачима путем поуздане регистрације права власништва и других стварних права на некретнинама, пружањем потпуне информације о ограничењима права власништва те осигурањем ажурних техничких података о некретнини. У циљу стварања таквог система земљишне администрације, надлежне институције у Федерацији БиХ су одлучне да осигурају сљедеће:
(а) доступност дигиталних података свима у циљу осигурања неометаног приступа и дистрибуције података,
(б) тачност и квалитет података у смислу њиховог континуираног одржавања и ажурности,
(ц) усклађеност и конзистентност података које воде и пружају различите институције, посебно земљишнокњижни уреди, службе за катастар и органи надлежни за урбанизам и просторно уређење.
2.2.Мисија:
Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове је средишње мјесто у Федерацији БиХ за прикупљање, ажурирање, контролу и дистрибуцију актуалних просторних података. Федерална управа води и развија катастар некретнина и службене просторне подлоге с којима омогућује напредно управљање простором, појавама и процесима у простору тијелима јавне власти, убрзани развој господарским субјектима и правну сигурност власништва свим субјектима с точним и ажурним подацима. Креира и реализира Инфраструктуру Просторних Података.

ИИИ АНАЛИЗА СТАЊА


IV. РАЗВОЈНИ И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ УПРАВЕ
4.1. Развојни циљ:
Осигурати сређен сустав катастра, односно побољшати квалитет, ефикасност и ђелотворност услуга регистрације некретнина путем развоја транспарентног тржишта некретнина, унапређења поступка уписа права на истим те допунских стратегија које омогућавају сигурно и ефикасно обављање промета некретнина. Кључ за добру земљишну администрацију је добра управа, а основа успјешног.

4.2. Стратешки циљеви Управе:V ПРОЈЕКТИ УПРАВЕ
5.1. Пројекти који се финанцирају из средстава прорачуна

5.1.1. Израда картографске базе података и репродукција карата
Циљ овог пројекта је стварање јединствене ажурне картографске базе података за подручје Федерације БиХ, као основе успоставу катрографског информационог система (КИС-а) за управљање картографским базама података намијењеног широком спектру корисника чији су интерес просторни подаци.
У оквиру овог пројекта израђен је документ „Стратегија картографије у Федерацији БиХ“, израђена је топографска прегледна карта Босне и Херцеговине размјере 1:300 000, те њено штампање у 600 примјерака.
5.1.2. Послови одређивања података апсолутне и релативне гравиметрије

Циљ овог пројекта је успостава основне гравиметријске мреже на подручју Босне и Херцеговине, а Сектор је учествовао у организацији и реализацији пројекта.

5.1.3. Комасација за подручја дијелова опћина

Циљ овог пројекта је групирање и окрупњавање парцела пољопривредног земљишта уз побољшање инфраструктуре градњом мреже путева и канала уз примјену сувременог начина наводњавања и одводњавања, чиме се омогућава повећање профита у области пољопривреде. У склопу овог пројекта довршени су послови комасације на дијеловима опћина Равно и Орашје.
5.1.4 Одржавање софтвера за катастар Федерације БиХ (катастар.ба)
Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је реализирала Пројекта успоставе јединственог софтвера за катастар Федерације БиХ. Основни циљ пројекта је стандардизација и једнообразан рад опћинских катастарских уреда у Федерацији БиХ. Додатни циљ Пројекта је формирање централне базе катастарских података Федерације БиХ и омогућавање интернет презентација катастарских података Федерације БиХ.
Имплементација софтвера је финанцирана из Пројекта регистрације земљишта (кредитна средства Свјетске банке) и буџетских средстава Владе Федерације БиХ, преко Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове.
5.1.5. Одржавање лиценци Орацле базе података
У склопу имплементације софтвера за катастар Федерације БиХ набављене су орацле лиценце базе података. Наведене лиценце су неопходне за сигурно снимање, ажурирање, чување и заштиту података катастра некретнина. У наредном периоду се планира континуирано одржавање наведених лиценци орацле базе података.
5.1.6. Набавка геодетске и рачунарске опреме
За квалитетно одржавање премјера и катастра некретнина потребна је адекватна геодетска и рачунарска опрема, која омогућава прикупљање и одржавање наведених података у дигиталном облику. У наредном периоду је планирано је набавка геодетске и рачунарске опреме потребне за одржавање премјера и катастра некретнина.
5.1.7. Одржавање Геопортала и успостава Инфраструктура просторних података (ИПП ФБИХ) Федерације БиХ
Одржавање Геопортала и објављивање нових сервиса приказа просторних података којима располаже Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове и друге федералне институције је потребно вршити континуирано. Планирано је и потписивање споразума о размјени просторних података између Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и других федералних институција.
5.1.8. Одржавање мреже перманентних станица Федерације БиХ (ФБИХПОС)
Одржавање мреже перманентних станица ФБИХПОС обухвата администрацију контролним центром мреже као и пружањем корисничке подршке корисницима исте. У склопу одржавања мреже перманентних станица планирана је и набавка услуга изнајмљивања телекомуникацијских веза неопходних за функционирање мреже перманентних станица, као и набавка услуга одржавања хардвера и софтвера неопходног за функционирање мреже перманентних станица ФБИХПОС.
5.1.9. Одређивање параметара за трансформацију координата из ЕТРС89 сустава у Државни координатни сустав (ДКС)
Мрежа перманентних станица функционира у ЕТРС89 координатном суставу, због чега је потребито одредити трансформацијске параметре за трансформацију координата из ЕТРС89 координатног сустава у државни координатни сустав. У наредном периоду планиран је наставак теренских и канцеларијских послова потребитих за одређивање трансформационог модела за одређивање параметара трансформације. Да би се одредили параметри трансформације неопходно је извршити теренска (ГНСС) мјерења за цца 1300 тригонометријских точака.
5.1.10. Израда ЕБМ (ЕуроБоундарyМап) у складу са спецификацијама ЕуроГеограпхицс-а

5.1.11. Успостава катастарског информацијског сустава (КИС-а)

Циљ овог пројекта је успостава јединственог и ажурног катастарског информацијског сустава за подручје Федерације БиХ те контрола примјене закона и законских прописа при успостави и одржавању, односно управљању базама катастарским података намијењеним свим корисницима чији су интерес катастарски подаци.

5.1.12.Израда базе података катастра некретнина (БПКН)

Циљ овог пројекта је израда БПКН која је јединствена за подручје Федерације БиХ. Јединствена база податка омогућава лакши наџор и контролу на одржавању исте, увезаност података за подручје Федерацију БиХ у једну базу, размјену података међу опћинама и самим корисницима.


5.1.13.Допунска катастарска измјера

Циљ овог пројекта је ажурирање стања на катастарским плановима, односно усклађеност стања на плановима са стањем на терену, што доприноси ефикаснијем излагању података на јавни увид, односно успостави катастра некретнина.

5.1.14. Успостава катастра некретнина у катастарским опћинама у којима је започето излагање на јавни увид података измјере и катастарског класирања и одређивања уписа права на некретнинама

Успостава катастра некретнина за подручје опћине или дијела опћине је несагледив допринос како опћини тако и цијелом друштву. Стари катастарски елаборат (катастарски планови и катастарски операт) аустро-угарског катастра је толико оштећен, нечитак, чак дијелом уништен и напросто је једва употребљив. На подручјима гђе је био пописни катастар нема катастарских планова. Постоје "Табле" (скице) и описни дио који нам казује тко нам је сусјед. О точности, која је данас узрок великог броја судских спорова нема ни говора. Без утврђених права на некретнинама нема страних а ни домаћих улагача.

5.1.15. Успостава катастра некретнина у катастарским опћинама у којима није започело излагање на јавни увид података измјере и катастарског класирања

Успоставом катастра некретнина без уписа права на некретнине, прикупљене податке треба прослиједити надлежним судовима за одређивање уписа права. Овај катастар некретнина кориснику омогућава све катастарске податке о некретнини. Без одређеног права, корисник не може вршити никакве правне послове у свези те некретнине. Корисникове потребе су ђеломично задовољене.
5.1.16. Израда базе података катастра комуналних уређаја

Циљ пројекта је успоставити јединствену базу података за подручје Федерације БиХ као што је учињено са базом података катастра некретнина. Ова база је неопходна јер је израда базе података катастра комуналних уређаја у надлежности опћине.
5.1.17. Одржавање ЕСРИ софтвера
Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове посједује 5 лиценци Есри ГИС софтвера, који захтјева одржавање на годишњем нивоу.
Основни циљ је модернизација геодетске струке и неометано и ефикасно обављање свакодневног рада Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове уз кориштење легалног софтвера.
Неки од послова који су у надлежности Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове, а који се свакодневно обављају и захтијевају нову верзију Есри ГИС софтвера су:
- Послови израде картографске базе података и репродукције подлога,
- Послови комасације за подручја дијелова опћина,
- Израда базе података катастра некретнина,
- Израда базе података геодетских тачака,
- Подршка пројекту „Регистрација некретнина“ – РЕПР.
- Послови припремања података за публицирање путем ЊЕБ сервиса.

5.2. Пројекти финанцирани кроз међународна кредитна и донаторска средства
5.2.1. Пројект регистрације некретнина
Пројект регистрације некретнина је финанциран из кредитних средстава Свјетске банке. Циљ пројекта је да се пружи подршка развоју одрживог система регистрације некретнина с хармонизираним евиденцијама регистра земљишта и катастра у урбаним подручјима и Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Пројект има три компоненте:
(а) Компонента А - Развој података за регистрацију некретнина
(б) Компонента Б - Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина
(ц) Компонента Ц - Развој политика и институционални развој и управљање пројектом.

5.2.2. Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у
Босни и Херцеговини, ЦИЛАП
Пројект којег финанцира Влада Краљевине Шведске путем СИДЕ је организиран као тњиннинг сурадња Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове, Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске и Лантмäтериета из Шведске у склопу једног пројекта.
Циљеви пројекта: кроз ефикасну земљишну администрацију допринијети економском и друштвеном развоју, као и одрживом тржишту земљишта, одрживом кориштењу земљишта и приступању ЕУ.
Непосредни пројектни циљ пројекта је:
Успостављен је ефикаснији, сигурнији и поузданији сустав земљишне администрације.

5.2.3..„Јавне службе за тржиште некретнина и европске интеграције"

Опћи циљ Пројекта је јачање капацитета у Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове Федерације Босне и Херцеговине ради припреме, похрањивања и ширења географских информација, како би се пружила подршка изградњи капацитета за пријаву некретнина и повећању приступа географским информацијама с циљем да се испоштују релевантни захтјеви за европске интеграције наведени у Директиви ЕУ Инспире. Пројект ће се финанцирати донаторским средствима Краљевине Норвешке.

5.2.4. ИМПУЛС пројект

ИМПУЛС пројект, којег финанцира Влада Краљевине Шведске путем СИДЕ (Шведска међународна агенција за развој) је четверогодишњи регионални пројект чији текст споразума је потписан у јуну 2014. године на регионалној конференцији одржаној у Тирани, Албанија. Проведбени партнери на овом пројекту су Лантмäтериет, Шведска геодетска управа, с Државном геодетском управом Републике Хрватске (ДГУ), која је млађи партнер. Укупан буџет одређен за проведбу овог пројекта износи приближно 39 милиона Шведских круна.
Као темељ ИМПУЛС пројекта бит ће кориштени резултати, искуства и лекције научене у успјешном и цијењеном ИНСПИРАТИОН пројекту те ће он даље развијати ту сурадњу и укључивати више судионика (субјеката) и питања. У овој фази све веће тежиште ће се стављати на практичне радионице, заједнички развој, размјену искуства итд. ИМПУЛС пројект се одмиче од опћенитијих активности за подизање свијести, обављајући анализе и пријенос знања високе разине на све практичнија знања и капацитете те подржавајући стварну проведбу ИНСПИРЕ директиве – све с тежиштем на сурадњи, практичном раду и одрживост

VI ОПИС КРИТЕРИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕНИХ АКТИВНОСТИ

6.1. Осигурана и планирана финанцијска средства од чега зависи могућност задовољавајуће попуне квалифицираним особљем, као и технолошка подршка реализизацији темељних циљева и свим другим пословним процесима у Сектору.


6.2.Краткорочне и дугорочне потребе корисника
У моменту настанка правног посла у промету некретнина потребно је стварно и ажурно стање и евиденција некретнина како би се могао закључити ваљан правни посао,и тиме омогућити правну сигурност грађана. То би такођер, омогућило и евентуална улагања у пројекте који би могли имати ажурну подлогу и ријешене имовинско-правне односе или њихово једноставно рјешавање. А тренутно стање које би било ажурно треба одржавати и тиме омогућити дугорочно свим корисницима увид и сазнање о њиховој имовини или омогућити креирање и реализирање пројеката од опћег интереса.

6.3. Опћи и јавни интерес како би се омогућило несметано располагање опћим добрима на начин да су они идентифицирани правилно и да је створена законска могућност њиховог кориштења. Некретнине требају имати правни оквир и ажурну подлогу за правни промет како би у јавном интересу било могуће реализирати пројекте и остварити промет.
6.4. Подрша локалне заједнице и институционална такођер је једна од критерија. Наиме, Управа и Сектори само су мали сегмент државне управе и укупног сустава јавне власти. С обзиром на прописане надлежности на процесе у Сектору битно може утјецати ђеловање федералних и жупанијских/кантоналних органа у области просторног уређења и правосуђа, а најизравни утјецај остварују опћински органи од чијег рада у великој мјери овиси опсег послова у Сектору и сложеност управних ствари које се кроз другоступањски поступак морају обрадити.
6.5. Законски критериј односно законска регулатива која детерминира надлежности, а тиме битне утјече на опсег послова и изградњу капацитета нужних за обављање послова из оквира прописаних надлежности.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА
Евалуацију плана, анализу адекватности стратегија које су изабране за остварење дефинираних циљева вршити ће сваки сектор за себе а извјештаје о подузетим активностима и резултатима ће периодично достављати директору и секретару Управе.

VIII ПЛАН МОНИТОРИНГА И ИЗВЈЕШТАВАЊА
Унутар сваког сектора особа задужена за планирање и извјештавање ће пратити извршење плана и сачињавати извјешће о ступњу његове реализације. Извјештаје ће мјесечно достављати директору и секретару Управе.