Plan poslova za 2014. godinu - ФГУ

Plan poslova za 2014. godinu

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
В Л А Д А ПРИЈЕДЛОГ

П Л А Н

ПОСЛОВА ИЗМЈЕРЕ И УСПОСТАВЉАЊА
КАТАСТРА НЕКРЕТНИНА ЗА 2014 ГОДИНУ
Предлагатељ: Федерална управа за геодетске
и имовинско-правне послове
Сарајево,сијечањ 2014.год.
На темељу чланка 21. ставка 2. Закона о премјеру и катастру некретнина (“Службени лист СРБиХ”, бр. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 и “Службени лист РБиХ”, бр. 4/93 и 13/94), који се примјењује као федерални пропис темељем чланка ИX.5.(1), Устава Федерације Босне и Херцеговине, Влада Федерације Босне и Херцеговине на сједници _____ одржаној __________ 2014. године, д о н о с и

П Л А Н

послова измјере и успостављања катастра некретнина
за 2014 годину


I

План послова измјере и успостављања катастра некретнина за2014. годину (у даљњем тексту: План за 2014.годину), израђен је сукладно Програму послова измјере и успостављања катастра некретнина и рјешавања имовинско-правних односа који су у функцији успостављања премјера и катастра некретнина. (“Службени лист СРБиХ”, број 37/90
Планом за 2014. годину предвиђен је даљњи наставак започетих радова измјере и успостављања катастра некретнина.

II
У 2014 години планирају се извршити слиједећи послови измјере и катастра некретнина:

1. Послови израде картографске базе података и репродукције подлога
2. Основни геодетски радови
3. Послови комасације за подручја дијелова опћина
4. Израда базе података катастра некретнина-БПКН
5. Одређивање параметара трансформације координата из координатног сустава ЕТРС89 у државни координатни сустав
6. Одржавање Орацле лиценци
7. Одржавање ЕСРИ софтера
8. Одржавање Геопортала
9. Послови на успостави софтера за одржавање катастра
10. Чланарина за Еурогеограпхицс и Међународну унију за геодезију и геофизику(ИУГГ)III

Темељем Прорачуна Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину (”Службене новине Федерације БиХ”, број 99/13), утврђена су укупно потребита средства Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове за реализирање Плана послова измјере и успостављања катастра некретнина за 2014. годину, у износу од 747.000,00 КМ.

IV

У финанцирању послова из точке ИИ овог Плана могу суђеловати и жупаније и опћине на чијим се подручјима врше послови.

V

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове ће темељем овог Плана за 2014. годину вршити уговарање, надзор, техничку контролу и пријем радова и о реализацији плана поднијети извијешће Влади Федерације Босне и Херцеговине.

VI
Уколико се одређени послови из точке ИИ овога Плана не буду могли реализирати , Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове средства планирана за проведбу тих послова, а у оквиру укупно одобрених средстава, може искористити за реализацију других послова из Плана за 2014 годину.

VII

Саставни дио Плана за 2014. годину је и Преглед планираних послова и средстава по пројектима (у привитку).

VIII

Овај План ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број: /2014 Премијер

Сарајево, 2014 године ____________________
Нермин Никшић
Преглед планираних послова и средстава по пројектима


ПОСЛОВИ ИЗМЈЕРЕ И КАТАСТРА НЕКРЕТНИНА
Редни
Број Опис планираног посла КМ
1. Послови израде картографске базе података и репродукција картографских подлога 150.000,00

2. Основни геодетски радови 30.000,00
3. Комасација за подручја дијелова опћина 100.000,00

4. Израда базе података катастра некретнина –БПКН 230.000,00
5. Одређивање параметара трансформације координата из координатног сустава ЕТРС89 у државни координатни сустав 100.000,00
6. Одржавање Орацле лиценци 50.000,00
7. Одржавање ЕСРИ софтера
40.000,00


8. Одржавање Геопортала
20.000,00

9. Послови на успостави софтера за одржавање катастра 10.000,00
10. Чланарине за међународне организације и удружења 17.000,00
УКУПНО 747.000,00
О б р а з л о ж е н ј е
Плана послова измјере и успостављања катастра некретнина
за 2014. годину


I Правни темељ

Правни темељ за доношење овог Плана садржан је у одредби чланка 21. ставка 1. Закона о премјеру и катастру некретнина којом је прописано да се послови измјере и успостављања катастра некретнина врше на темељу програма и годишњих планова.
Чланком 4. Законом о привременом финанцирању послова измјере, успостављања катастра некретнинама и рјешавања имовинско-правних односа који су у функцији успоставе измјере и катастра некретнина прописан је начин осигурања потребитих средстава, прикупљање и утрошак за извршене послове сукладно годишњем плану послова измјере и успостављања катастра некретнина.

II Разлози за доношење Плана

Програмом послова измјере и успостављања катастра некретнина утврђен је укупан обим и вриједност послова које је требало извршити. Програмом је такођер утврђено да ће се послови вршити темељем годишњих планова.. Годишњим планом је разрађен програм, утврђене врсте, обим и вриједност послова који ће се изводити у 2014. години.
Окончање започетих радова измјере и успостављања катастра некретнина, што и јесте садржај овог Плана, неопходно је из разлога што би даљње одлагање окончања послова имало за посљедицу повећање несклада са утврђеним стањем у фактичном посједу и потребу улагања знатно већих средстава на усклађивању и припреми података за успоставу катастра некретнина с једне стране и с друге, даљњу немогућност кориштења података за намјене због којих се измјера врши.
Влада Федерације Босне и Херцеговине је усвојила Прорачун Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину, (”Службене новине Федерације БиХ”, број 99/13) темељем којег су утврђена средства за 2014. године, односно за реализацију Плана послова за 2014. годину.

III Образложење предложених рјешења

Некретнине (земљишта, зграде и други објекти) представљају добра од изузетног значаја, како за заједницу, тако и за сваког њеног члана. Ажурна и квалитетна евиденција некретнина, те ажурност стварних власничких односа међу њиховим корисницима, предувјет су њиховог бољег и рационалнијег кориштења. Посебан интерес за добре графичке и описне евиденције о некретнинама и правима на њима, јавља се у увјетима бржег господарског развоја, обнове ратом уништених објеката и инфраструктуре и значајних промјена у области власничких односа, враћања обитељи на своје посједе, када евиденције о некретнинама могу постати лимитирајући фактори.
Подаци измјере и катастра некретнина користе се за господарске, знанствене, управне и статистичке потребе, доказивања права и уређење државне границе и црте ентитетског разграничења, приватизације, реституције и друге потребе.
Планом је предвиђен наставак теренских и уредских послова за опћине гђе је измјера започета ранијих година и чије окончање је неопходно ради наставка сљедећих фаза измјере и катастра некретнина.

Планирани су слиједећи послови:

1.Послови израде картографске базе података и репродукције подлога

2.Основни геодетски радови

3.Послови комасације за подручја дијелова опћина

4.Израда базе података катастра некретнина-БПКН


5 Одређивање параметара трансформације координата из координатног сустава ЕТРС89 у државни координатни сустав

6.Одржавање Орацле лиценци

7.Одржавање ЕСРИ софтера

8.Одржавање Геопортала

9.Послови на усппстави софтера за одржавање катастра


7.Чланарина за Еурогеограпхицс и Међународну унију за геодезију и геофизику(ИУГГ)


1. Послови измјере

Измјером се прикупљају мјерни и описни подаци о земљишту и објектима у циљу њиховог представљања на геодетским плановима. Због свог садржаја, точности и великог броја података који се на њима приказују, геодетски планови налазе веома широку примјену. Поред садржаја и точности геодетских планова, особит захтјев се поставља у погледу њихове вјеродостојности (тежње да приказ на плану што боље одговара стању на терену). Како се физичка површина земље веома брзо мијења, то је измјеру потребно извршити у што краћем времену.
Планом је предвиђена успопстава картографске базе података а као основа је већ урађени картографски модел података.
Наставити ће се и послови комасације у појединим опћинама, првенствено на подручјима дијелова опћина гђе су већ започети а незавршени радови а од ове године започињу и активности на пословима апсолутне и релативне гравиметрије.

2. Послови катастра некретнина

Послови на успостављању катастра некретнина овим планом нису предвиђени.
Наиме, Законом о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 58/02, 19/03 и 54/04), између осталог, прописано је сљедеће:
- упис права на некретнинама је у надлежности судова и
- да се ставља ван снаге дио Закона о премјеру и катастру некретнина (”Службени лист СР БИХ”, бр. 22/84, 12/87, 26/90 и 36/90 и ”Службени лист Р БиХ”, бр. 4/93 и 13/94) који се односи на евиденцију и упис права власништва и других стварних и облигационих права на некретнинама.
У тијеку је израда новога Закона из сектора земљишне администрације, односно катастарске и земљишно-књижне евиденције .Повјеренство за израду овога закона састављено је од представника Федералног министарства правде, Савеза опћина и градова и Федералне управе.Циљ израде овога закона је учинити евиденцију некретнина ефикаснијом и вјеродостојнијом.На овај начин би се суставно рјешило питање излагања података измјере и утврђивања права на некретнинама.
Планом су предвиђени сљедећи и послови израде базе података катастра некретнина-БПКН

Неопходно је дигитализирати катастарске планове за потребе израде базе података катастра некретнина(БПКН) Федерације БиХ, геодетског информацијског сустава ГИС-а Федерације БиХ, Просторног плана Федерације БиХ, просторних планова жупанија/кантона, градова и опћина и осталих корисника.

3.Послови сектора геоинформатике

Као наставак послова из 2013 године , извршити ће се одређивање параметара трансформације координата из координатног сустава ЕТРС89 у државни координатни сустав.Федерална управа је реализирала пројект ГПС станица за териториј Федерације и због превођења –трансформације података у државни координатни сустав неопхоно је провести мјерења и рачунања трансформационих параметара.
Предвиђена је и обвеза одржавања Геопортала, Орацле лиценци и ЕСРИ софтера те завршни послови на успставии софтера за одржавање катастра .


IV Потребна финанцијска средства

Своје учешће Федерација Босне и Херцеговине је осигурала за 2014. годину, темељен Прорачуна за 2014.годину, у износу од 747.00,00КМ. Управе за геодетске и имовинско-правне послове жупанија/кантона и опћине осигуравају финанцијска средства, као свој удио у финанцирању катастра некретнина, у прорачунима за 2014.. годину.