Plan poslova za 2013. godinu - ФГУ

Plan poslova za 2013. godinu

П Л А Н
ПОСЛОВА ПРЕМЈЕРА И УСПОСТАВЉАЊА
КАТАСТРА НЕКРЕТНИНА ЗА 2013 ГОДИНУ

 

Федерална управа за геодетске
и имовинско-правне послове

 

Сарајево, јануар 2013. г.

На основу члана 21. став 2. Закона о премјеру и катастру некретнина (“Службени лист СРБиХ”, бр. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 и “Службени лист РБиХ”, бр. 4/93 и 13/94), који се примјењује као федерални пропис на основу члана ИX.5.(1), Устава Федерације Босне и Херцеговине, Влада Федерације Босне и Херцеговине на сједници _____ одржаној __________ 2013. године, д о н о с и

                                                                                                           П Л А Н

                                                              послова премјера и успостављања катастра некретнина
                                                                                                     за 2013 годину


                                                                                                                 I

План послова премјера и успостављања катастра некретнина за 2013. годину (у даљем тексту: План за 2013. годину), израђен је у складу са Програмом послова премјера и успостављања катастра некретнина и рјешавања имовинско-правних односа који су у функцији успостављања премјера и катастра некретнина. (“Службени лист СРБиХ”, број 37/90).
Планом за 2013. годину предвиђен је даљи наставак започетих радова премјера и успостављања катастра непoкретнocти.

II

У 2013 години планирају се извршити слиједећи послови премјера и катастра непoкретнocти:

1. Послови израде картографске базе података и репродукције подлога,
2. Послови комасације за подручја дијелова општина,
3. Израда базе података катастра непoкретнocти,
4. Одређивање параметара трансформације координата из координатног система ЕТРС89 у државни координатни систем,
5. Израда базе података геодетских тачака,
6. Подршка пројекту „Регистрација некретнина“ - РЕРП и
7. Чланарина за Еурогеограпхицс и Међународну унију за геодезију и геофизику (ИУГГ).


III

На основу Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2013. годину (”Службене новине Федерације БиХ”, број 106/12), утврђена су укупно потребна средства Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове за реализовање Плана послова премјера и успостављања катастра непoкретнocти за 2012. годину, у износу од 790.000,00 КМ.

IV

У финансирању послова из тачке II овог Плана могу учествовати и кантони и општинe на чијим се подручјима врше послови.

V

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове ће на основу овог Плана за 2013. годину вршити уговарање, надзор, техничку контролу и пријем радова и о реализацији плана поднијети извијештај Влади Федерације Босне и Херцеговине.


VI
Уколико се одређени послови из тачке II овог Плана не буду могли реализовати, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове средства планирана за провођење тих послова, а у оквиру укупно одобрених средстава, може искористити за реализацију других послова из Плана за 2013 годину.

VII

Саставни дио Плана за 2013. годину је и Преглед планираних послова и средстава по пројектима (у прилогу).

VIII

Овај План ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број: /2013 Премијер

Сарајево, 2013 године


____________________
Нермин Никшић

Преглед планираних послова и средстава по пројектима


ПОСЛОВИ ПРЕМЈЕРА И КАТАСТРА НЕКРЕТНИНА
Редни
Број Опис планираног посла КМ
1 Послови израде картографске базе података и репродукција картографских подлога 200.000,00
2 Комасација за подручја дијелова општина 100.000,00
3 Израда базе података катастра непoкретнocти -БПКН 200.000,00
4 Одређивање параметара трансформације координата из координатног система ЕТРС89 у државни координатни систем 100.000,00
5 Израда базе података геодетских тaчака 50.000,00
6 Подршка пројекту „Регистрација некретнина“-РЕРП 123.000,00
7 Чланарина за Еурогеограпхиц и Међународну унија за геодезију и геофизику (ИУГГ) 17.000,00

УКУПНО 790.000,00
О б р а з л о ж е њ е
Плана послова премјера и успостављања катастра некретнина
за 2013. годину


I Правни темељ

Правни темељ за доношење овог Плана садржан је у одредби члана 21. став 1. Закона о премјеру и катастру непoкретнocти којом је прописано да се послови премјера и успостављања катастра непoкретнocти врше на темељу програма и годишњих планова.
Чланом 4. Законом о привременом финанcирању послова премјера, успостављања катастра некретнинама и рјешавања имовинско-правних односа који су у функцији успоставе премјера и катастра некретнина прописан је начин обeзбjeђeња потребних средстава, прикупљање и утрошак за извршене послове у складу са годишњим плану послова премјера и успостављања катастра непoкретнocти.

II Разлози за доношење Плана

Програмом послова премјера и успостављања катастра непoкретнocти утврђен је укупан обим и вриједност послова које је требало извршити. Програмом је такођер утврђено да ће се послови вршити на основу годишњих планова. Како због познатих ратних дешавања Програм није реализован, наставили смо са планом и у 2013. години. Годишњим планом је разрађен програм, утврђене врсте, обим и вриједност послова који ће се изводити у 2013. години.
Окончање започетих радова премјера и успостављања катастра непoкретнocти, што и јесте садржај овог Плана, неопходно је из разлога што би даље одлагање окончања послова имало за посљедицу повећање несклада са утврђеним стањем у фактичном посједу и потребу улагања знатно већих средстава на усклађивању и припреми података за успоставу катастра непoкретнocти с једне стране и с друге, даљу немогућност кориштења података за намјене због којих се измјера врши.
Влада Федерације Босне и Херцеговине је усвојила Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2013. годину, (”Службене новине Федерације БиХ”, број 106/12) на основу којег су утврђена средства за 2013. године, односно за реализацију Плана послова за 2013. годину.

III Образложење предложених рјешења

Непoкретнocти (земљишта, зграде и други објекти) представљају добра од изузетног значаја, како за заједницу, тако и за сваког њеног члана. Ажурна и квалитетна евиденција некретнина, те ажурност стварних власничких односа међу њиховим корисницима, предуслов су њиховог бољег и рационалнијег коришћења. Посебан интерес за добре графичке и описне евиденције о непoкретнocтима и правима на њима, јавља се у уcлoвима бржег привредног развоја, обнове ратом уништених објеката и инфраструктуре и значајних промјена у области власничких односа, враћања породица на своје посједе, када евиденције о непoкретнocтима могу постати лимитирајући фактори.
Подаци премјера и катастра непoкретнocти користе се за привредне, научне, управне и статистичке потребе, доказивања права и уређење државне границе и линије ентитетског разграничења, приватизације, реституције и друге потребе.
Планом је предвиђен наставак теренских и канцеларијских послова за општине гдје је премјер започет ранијих година и чије окончање је неопходно ради наставка сљедећих фаза премјера и катастра непoкретнocти.

Планирани су слиједећи послови:

1.Послови израде картографске базе података и репродукције подлога

2.Послови комасације за попдсручја дијелова општина

3.Израда базе података катастра непoкретнocти

4 Одређивање параметара трансформације координата из координатног систeма ЕТРС89 у државни координатни систeм

5.Израда базе података геодетских тaчака

6.Подршка пројекту „Регистрација некретнина“-РЕРП

7.Чланарина за Еурогеограпхицс и Међународну унију за геодезију и геофизику (ИУГГ)


1. Послови премјера

Премјером се прикупљају мјерни и описни подаци о земљишту и објектима у циљу њиховог представљања на геодетским плановима. Због свог садржаја, тачности и великог броја података који се на њима приказују, геодетски планови налазе веома широку примјену. Поред садржаја и тaчности геодетских планова, пoceбан захтјев се поставља у погледу њихове вјеродостојности (тежње да приказ на плану што боље одговара стању на терену). Како се физичка површина земље веома брзо мијења, то је премјер потребно извршити у што краћем времену.
Планом је предвиђена успопстава картографске базе података а као основа је већ урађени картографски модел података.
Наставити ће се и послови комасације у појединим општинама, првенствено на подручјима дијелова општина гдје су већ започети а незавршени радови.

2. Послови катастра непoкретнocти

Послови на успостављању катастра непoкретнocтима овим планом нису предвиђени.
Наиме, Законом о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине (”Службене новине Федерације БиХ”, бр. 58/02, 19/03 и 54/04), између осталог, прописано је сљедеће:
- упис права на некретнинама је у надлежности судова и
- да се ставља ван снаге дио Закона о премјеру и катастру некретнина (”Службени лист СР БИХ”, бр. 22/84, 12/87, 26/90 и 36/90 и ”Службени лист Р БиХ”, бр. 4/93 и 13/94) који се односи на евиденцију и упис права власништва и других стварних и облигационих права на непoкретнocтима.
У току је израда новога Закона из сектора земљишне администрације, односно катастарске и земљишно-књижне евиденције. Комисија за израду овога закона састављена је од представника Федералног министарства правде, Савеза општина и градова и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. Циљ израде овога закона је учинити евиденцију непoкретнocти ефикаснијом и вјеродостојнијом. На овај начин би се системски ријешило питање излагања података премјера и утврђивања права на непoкретнocтима.
Планом су предвиђени сљедећи послови израде базе података катастра непoкретнocти-БПКН.

Неопходно је дигитализовати катастарске планове за потребе израде базе података катастра непoкретнocти (БПКН) Федерације БиХ, геодетског информационог система ГИС-а Федерације БиХ, Просторног плана Федерације БиХ, просторних планова кантона, градова и општина и осталих корисника.
У оквиру Плана послова за 2013 годину предвиђена је и помоћ реализације пројекта „Регистрација непoкретнocти„ - РЕРП чија ефективност се очекује највјероватније почетком априла 2013. године. Финасијска средства ће се користити за финансирање оних активности као техничка помоћ реализацији овога пројекта.
Суштина пројекта Регистрација непoкретнocти је усаглашавање података између катастарске и земљишно-књижне евиденције у 243 К.О., односно у градским подручјима свих општина у Федерацији БиХ.

3.Послови сектора геоинформатике

Као наставак послова из 2012 године, извршит ће се одређивање параметара трансформације координата из координатног система ЕТРС89 у државни координатни систем. Федерална управа је реализовала пројект ГПС станица за териториј Федерације и због превођења –трансформације података у државни координатни систем неопхоно је провести мјерења и рачунања трансформационих параметара.
Прићи ће се и изради базе података геодетских тачака.


IV Потребна финансијска средства

Своје учешће Федерација Босне и Херцеговине је обезбједила за 2013. годину, на основу Буџета за 2013. годину, у износу од 790.00,00 КМ. Управе за геодетске и имовинско-правне послове кантона и општине осигуравају финансијска средства, као свој удио у финансирању катастра непoкретнocти, у буџетима за 2013.. годину.