Trogodišnji plan, 2015-2017 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Trogodišnji plan, 2015-2017

TROGODIŠNJI PLAN
FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
za period 2015-2017


Sarajevo, 2014. godine

 

 

I. UVOD

1.1. O Upravi

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljnjem tekstu: Federalna uprava) u okvirima svoje nadležnosti utvrđene člankom 23. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (”Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03 i 38/05), vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije) koji se odnose na: izmjeru, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina, katastar komunalnih uređaja, osim poslova koji su zakonom dati u nadležnost kantona i općina, kartografiranje teritorije Federacije, geodetsko-kartografske poslove od značaja za obranu, vođenje tehničke arhive originala planova i karata, osnovnih geodetskih radova i drugih podataka dobivenih vršenjem geodetskih radova, komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe, evidenciju na nekretninama i davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine i inspekcijski nadzor nad poslovima izmjere i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja, te priprema propise iz geodetske i oblasti imovinsko-pravnih odnosa, vrši izradu pravilnika, analiza, izvješća, stručnih naputaka i objašnjenja, prati izvršenje zakona i drugih propisa, vrši inspekcijski nadzor, izrađuje analitičke i informativne materijale, daje stručne naputke i mišljenja, postupa po žalbama izjavljenim na odluke općinskih organa uprave nadležnih za geodetske i imovinsko-pravne poslove u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa, te vrši poslove općeg karaktera u svezi financijskog i kancelarijskog poslovanja, kao i personalne poslove u svezi radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika Federalne uprave.

1.2. Unutarnje ustrojstvo Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove u svom unutarnjem ustrojstvu ima sljedeće organizacijske jedinice:
-Kabinet direktora
-Sektor za izmjeru, kartografiju i komasaciju
-Sektor za katastar
-Sektor za geoinformatiku
-Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove


Prema postojećoj sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je ukupno 32 izvršitelja i to: 6 rukovodećih državnih službenika (1 direktor, 1 tajnik i 4 pomoćnika direktora), 19 ostalih državnih službenika i 7 namještenika. Od ukupno predviđena 32 radna mjesta, 25 ih je popunjeno.

II. VIZIJA I MISIJA UPRAVE
2.1.Vizija:
Izgrađen efikasan, siguran i održiv sustav evidencije nekretnina koji će omogućiti pravnu sigurnost na tržištu nekretnina i osigurati sigurnost investitorima i stranim ulagačima putem pouzdane registracije prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama, pružanjem potpune informacije o ograničenjima prava vlasništva te osiguranjem ažurnih tehničkih podataka o nekretnini. U cilju stvaranja takvog sistema zemljišne administracije, nadležne institucije u Federaciji BiH su odlučne da osiguraju sljedeće:
(a) dostupnost digitalnih podataka svima u cilju osiguranja neometanog pristupa i distribucije podataka,
(b) tačnost i kvalitet podataka u smislu njihovog kontinuiranog održavanja i ažurnosti,
(c) usklađenost i konzistentnost podataka koje vode i pružaju različite institucije, posebno zemljišnoknjižni uredi, službe za katastar i organi nadležni za urbanizam i prostorno uređenje.
2.2.Misija:
Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je središnje mjesto u Federaciji BiH za prikupljanje, ažuriranje, kontrolu i distribuciju aktualnih prostornih podataka. Federalna uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge s kojima omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru tijelima javne vlasti, ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima. Kreira i realizira Infrastrukturu Prostornih Podataka.

III ANALIZA STANJA


I V. RAZVOJNI I STRATEŠKI CILJEVI UPRAVE
4.1. Razvojni cilj:
Osigurati sređen sustav katastra, odnosno poboljšati kvalitet, efikasnost i djelotvornost usluga registracije nekretnina putem razvoja transparentnog tržišta nekretnina, unapređenja postupka upisa prava na istim te dopunskih strategija koje omogućavaju sigurno i efikasno obavljanje prometa nekretnina. Ključ za dobru zemljišnu administraciju je dobra uprava, a osnova uspješnog.

4.2. Strateški ciljevi Uprave:


V PROJEKTI UPRAVE
5.1. Projekti koji se financiraju iz sredstava proračuna

5.1.1. Izrada kartografske baze podataka i reprodukcija karata
Cilj ovog projekta je stvaranje jedinstvene ažurne kartografske baze podataka za područje Federacije BiH, kao osnove uspostavu katrografskog informacionog sistema (KIS-a) za upravljanje kartografskim bazama podataka namijenjenog širokom spektru korisnika čiji su interes prostorni podaci.
U okviru ovog projekta izrađen je dokument „Strategija kartografije u Federaciji BiH“, izrađena je topografska pregledna karta Bosne i Hercegovine razmjere 1:300 000, te njeno štampanje u 600 primjeraka.
5.1.2. Poslovi određivanja podataka apsolutne i relativne gravimetrije

Cilj ovog projekta je uspostava osnovne gravimetrijske mreže na području Bosne i Hercegovine, a Sektor je učestvovao u organizaciji i realizaciji projekta.

5.1.3. Komasacija za područja dijelova općina

Cilj ovog projekta je grupiranje i okrupnjavanje parcela poljoprivrednog zemljišta uz poboljšanje infrastrukture gradnjom mreže puteva i kanala uz primjenu suvremenog načina navodnjavanja i odvodnjavanja, čime se omogućava povećanje profita u oblasti poljoprivrede. U sklopu ovog projekta dovršeni su poslovi komasacije na dijelovima općina Ravno i Orašje.
5.1.4 Održavanje softvera za katastar Federacije BiH (katastar.ba)
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je realizirala Projekta uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH. Osnovni cilj projekta je standardizacija i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u Federaciji BiH. Dodatni cilj Projekta je formiranje centralne baze katastarskih podataka Federacije BiH i omogućavanje internet prezentacija katastarskih podataka Federacije BiH.
Implementacija softvera je financirana iz Projekta registracije zemljišta (kreditna sredstva Svjetske banke) i budžetskih sredstava Vlade Federacije BiH, preko Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.
5.1.5. Održavanje licenci Oracle baze podataka
U sklopu implementacije softvera za katastar Federacije BiH nabavljene su oracle licence baze podataka. Navedene licence su neophodne za sigurno snimanje, ažuriranje, čuvanje i zaštitu podataka katastra nekretnina. U narednom periodu se planira kontinuirano održavanje navedenih licenci oracle baze podataka.
5.1.6. Nabavka geodetske i računarske opreme
Za kvalitetno održavanje premjera i katastra nekretnina potrebna je adekvatna geodetska i računarska oprema, koja omogućava prikupljanje i održavanje navedenih podataka u digitalnom obliku. U narednom periodu je planirano je nabavka geodetske i računarske opreme potrebne za održavanje premjera i katastra nekretnina.
5.1.7. Održavanje Geoportala i uspostava Infrastruktura prostornih podataka (IPP FBIH) Federacije BiH
Održavanje Geoportala i objavljivanje novih servisa prikaza prostornih podataka kojima raspolaže Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i druge federalne institucije je potrebno vršiti kontinuirano. Planirano je i potpisivanje sporazuma o razmjeni prostornih podataka između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i drugih federalnih institucija.
5.1.8. Održavanje mreže permanentnih stanica Federacije BiH (FBIHPOS)
Održavanje mreže permanentnih stanica FBIHPOS obuhvata administraciju kontrolnim centrom mreže kao i pružanjem korisničke podrške korisnicima iste. U sklopu održavanja mreže permanentnih stanica planirana je i nabavka usluga iznajmljivanja telekomunikacijskih veza neophodnih za funkcioniranje mreže permanentnih stanica, kao i nabavka usluga održavanja hardvera i softvera neophodnog za funkcioniranje mreže permanentnih stanica FBIHPOS.
5.1.9. Određivanje parametara za transformaciju koordinata iz ETRS89 sustava u Državni koordinatni sustav (DKS)
Mreža permanentnih stanica funkcionira u ETRS89 koordinatnom sustavu, zbog čega je potrebito odrediti transformacijske parametre za transformaciju koordinata iz ETRS89 koordinatnog sustava u državni koordinatni sustav. U narednom periodu planiran je nastavak terenskih i kancelarijskih poslova potrebitih za određivanje transformacionog modela za određivanje parametara transformacije. Da bi se odredili parametri transformacije neophodno je izvršiti terenska (GNSS) mjerenja za cca 1300 trigonometrijskih točaka.
5.1.10. Izrada EBM (EuroBoundaryMap) u skladu sa specifikacijama EuroGeographics-a

5.1.11. Uspostava katastarskog informacijskog sustava (KIS-a)

Cilj ovog projekta je uspostava jedinstvenog i ažurnog katastarskog informacijskog sustava za područje Federacije BiH te kontrola primjene zakona i zakonskih propisa pri uspostavi i održavanju, odnosno upravljanju bazama katastarskim podataka namijenjenim svim korisnicima čiji su interes katastarski podaci.

5.1.12.Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN)

Cilj ovog projekta je izrada BPKN koja je jedinstvena za područje Federacije BiH. Jedinstvena baza podatka omogućava lakši nadzor i kontrolu na održavanju iste, uvezanost podataka za područje Federaciju BiH u jednu bazu, razmjenu podataka među općinama i samim korisnicima.


5.1.13.Dopunska katastarska izmjera

Cilj ovog projekta je ažuriranje stanja na katastarskim planovima, odnosno usklađenost stanja na planovima sa stanjem na terenu, što doprinosi efikasnijem izlaganju podataka na javni uvid, odnosno uspostavi katastra nekretnina.

5.1.14. Uspostava katastra nekretnina u katastarskim općinama u kojima je započeto izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja i određivanja upisa prava na nekretninama

Uspostava katastra nekretnina za područje općine ili dijela općine je nesaglediv doprinos kako općini tako i cijelom društvu. Stari katastarski elaborat (katastarski planovi i katastarski operat) austro-ugarskog katastra je toliko oštećen, nečitak, čak dijelom uništen i naprosto je jedva upotrebljiv. Na područjima gdje je bio popisni katastar nema katastarskih planova. Postoje "Table" (skice) i opisni dio koji nam kazuje tko nam je susjed. O točnosti, koja je danas uzrok velikog broja sudskih sporova nema ni govora. Bez utvrđenih prava na nekretninama nema stranih a ni domaćih ulagača.

5.1.15. Uspostava katastra nekretnina u katastarskim općinama u kojima nije započelo izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja

Uspostavom katastra nekretnina bez upisa prava na nekretnine, prikupljene podatke treba proslijediti nadležnim sudovima za određivanje upisa prava. Ovaj katastar nekretnina korisniku omogućava sve katastarske podatke o nekretnini. Bez određenog prava, korisnik ne može vršiti nikakve pravne poslove u svezi te nekretnine. Korisnikove potrebe su djelomično zadovoljene.
5.1.16. Izrada baze podataka katastra komunalnih uređaja

Cilj projekta je uspostaviti jedinstvenu bazu podataka za područje Federacije BiH kao što je učinjeno sa bazom podataka katastra nekretnina. Ova baza je neophodna jer je izrada baze podataka katastra komunalnih uređaja u nadležnosti općine.
5.1.17. Održavanje ESRI softvera
Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove posjeduje 5 licenci Esri GIS softvera, koji zahtjeva održavanje na godišnjem nivou.
Osnovni cilj je modernizacija geodetske struke i neometano i efikasno obavljanje svakodnevnog rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove uz korištenje legalnog softvera.
Neki od poslova koji su u nadležnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, a koji se svakodnevno obavljaju i zahtijevaju novu verziju Esri GIS softvera su:
- Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcije podloga,
- Poslovi komasacije za područja dijelova općina,
- Izrada baze podataka katastra nekretnina,
- Izrada baze podataka geodetskih tačaka,
- Podrška projektu „Registracija nekretnina“ – REPR.
- Poslovi pripremanja podataka za publiciranje putem WEB servisa.

5.2. Projekti financirani kroz međunarodna kreditna i donatorska sredstva
5.2.1. Projekt registracije nekretnina
Projekt registracije nekretnina je financiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke. Cilj projekta je da se pruži podrška razvoju održivog sistema registracije nekretnina s harmoniziranim evidencijama registra zemljišta i katastra u urbanim područjima i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Projekt ima tri komponente:
(a) Komponenta A - Razvoj podataka za registraciju nekretnina
(b) Komponenta B - Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina
(c) Komponenta C - Razvoj politika i institucionalni razvoj i upravljanje projektom.

5.2.2. Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u
Bosni i Hercegovini, CILAP
Projekt kojeg financira Vlada Kraljevine Švedske putem SIDE je organiziran kao twinning suradnja Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske i Lantmäterieta iz Švedske u sklopu jednog projekta.
Ciljevi projekta: kroz efikasnu zemljišnu administraciju doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju, kao i održivom tržištu zemljišta, održivom korištenju zemljišta i pristupanju EU.
Neposredni projektni cilj projekta je:
Uspostavljen je efikasniji, sigurniji i pouzdaniji sustav zemljišne administracije.

5.2.3..„Javne službe za tržište nekretnina i evropske integracije"

Opći cilj Projekta je jačanje kapaciteta u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine radi pripreme, pohranjivanja i širenja geografskih informacija, kako bi se pružila podrška izgradnji kapaciteta za prijavu nekretnina i povećanju pristupa geografskim informacijama s ciljem da se ispoštuju relevantni zahtjevi za evropske integracije navedeni u Direktivi EU Inspire. Projekt će se financirati donatorskim sredstvima Kraljevine Norveške.

5.2.4. IMPULS projekt

IMPULS projekt, kojeg financira Vlada Kraljevine Švedske putem SIDE (Švedska međunarodna agencija za razvoj) je četverogodišnji regionalni projekt čiji tekst sporazuma je potpisan u junu 2014. godine na regionalnoj konferenciji održanoj u Tirani, Albanija. Provedbeni partneri na ovom projektu su Lantmäteriet, Švedska geodetska uprava, s Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske (DGU), koja je mlađi partner. Ukupan budžet određen za provedbu ovog projekta iznosi približno 39 miliona Švedskih kruna.
Kao temelj IMPULS projekta bit će korišteni rezultati, iskustva i lekcije naučene u uspješnom i cijenjenom INSPIRATION projektu te će on dalje razvijati tu suradnju i uključivati više sudionika (subjekata) i pitanja. U ovoj fazi sve veće težište će se stavljati na praktične radionice, zajednički razvoj, razmjenu iskustva itd. IMPULS projekt se odmiče od općenitijih aktivnosti za podizanje svijesti, obavljajući analize i prijenos znanja visoke razine na sve praktičnija znanja i kapacitete te podržavajući stvarnu provedbu INSPIRE direktive – sve s težištem na suradnji, praktičnom radu i održivost

VI OPIS KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE PRIORITENIH AKTIVNOSTI

6.1. Osigurana i planirana financijska sredstva od čega zavisi mogućnost zadovoljavajuće popune kvalificiranim osobljem, kao i tehnološka podrška realizizaciji temeljnih ciljeva i svim drugim poslovnim procesima u Sektoru.


6.2.Kratkoročne i dugoročne potrebe korisnika
U momentu nastanka pravnog posla u prometu nekretnina potrebno je stvarno i ažurno stanje i evidencija nekretnina kako bi se mogao zaključiti valjan pravni posao,i time omogućiti pravnu sigurnost građana. To bi također, omogućilo i eventualna ulaganja u projekte koji bi mogli imati ažurnu podlogu i riješene imovinsko-pravne odnose ili njihovo jednostavno rješavanje. A trenutno stanje koje bi bilo ažurno treba održavati i time omogućiti dugoročno svim korisnicima uvid i saznanje o njihovoj imovini ili omogućiti kreiranje i realiziranje projekata od općeg interesa.

6.3. Opći i javni interes kako bi se omogućilo nesmetano raspolaganje općim dobrima na način da su oni identificirani pravilno i da je stvorena zakonska mogućnost njihovog korištenja. Nekretnine trebaju imati pravni okvir i ažurnu podlogu za pravni promet kako bi u javnom interesu bilo moguće realizirati projekte i ostvariti promet.
6.4. Podrša lokalne zajednice i institucionalna također je jedna od kriterija. Naime, Uprava i Sektori samo su mali segment državne uprave i ukupnog sustava javne vlasti. S obzirom na propisane nadležnosti na procese u Sektoru bitno može utjecati djelovanje federalnih i županijskih/kantonalnih organa u oblasti prostornog uređenja i pravosuđa, a najizravni utjecaj ostvaruju općinski organi od čijeg rada u velikoj mjeri ovisi opseg poslova u Sektoru i složenost upravnih stvari koje se kroz drugostupanjski postupak moraju obraditi.
6.5. Zakonski kriterij odnosno zakonska regulativa koja determinira nadležnosti, a time bitne utječe na opseg poslova i izgradnju kapaciteta nužnih za obavljanje poslova iz okvira propisanih nadležnosti.

VII ORGANIZACIJA PROCESA PRAĆENJA I EVALUACIJA IZVRŠENJA PLANA
Evaluaciju plana, analizu adekvatnosti strategija koje su izabrane za ostvarenje definiranih ciljeva vršiti će svaki sektor za sebe a izvještaje o poduzetim aktivnostima i rezultatima će periodično dostavljati direktoru i sekretaru Uprave.

VIII PLAN MONITORINGA I IZVJEŠTAVANJA
Unutar svakog sektora osoba zadužena za planiranje i izvještavanje će pratiti izvršenje plana i sačinjavati izvješće o stupnju njegove realizacije. Izvještaje će mjesečno dostavljati direktoru i sekretaru Uprave.