Plan poslova za 2015. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan poslova za 2015. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
V L A D A                                                                                                                                                                          PRIJEDLOG

 

P L A N

POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVLJANJA
KATASTRA NEKRETNINA ZA 2015 GODINU

 
Predlagatelj: Federalna uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

 
Sarajevo, mart 2015.god.Na osnovu člana 21. stava 2. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH”, br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i “Službeni list RBiH”, br. 4/93 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni propis na osnovu člana IX.5.(1), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici _____ održanoj __________ 2015. godine, d o n o s i

P L A N

poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina
za 2015 godinu


I

Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan za 2015.godinu), izrađen je u skladu sa Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja premjera i katastra nekretnina. (“Službeni list SRBiH”, broj 37/90)
Planom za 2015. godinu predviđen je daljnji nastavak započetih radova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina.

II

U 2015. godini planiraju se izvršiti slijedeći poslovi premjera i katastra nekretnina:


1. Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcija kartografskih podloga,
2. Izrada Geoida,
3. Komasacija za područja dijelova općina,
4. Studija osnovnih geodetskih radova,
5. Izrada baze podataka katastra nekretnina –BPKN,
6. Skeniranje,georeferenciranje i vektorizacija katastarskih planova,
7. Adresni registar,
8. Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sistema ETRS89 u državni koordinatni sistem,
9. Održavanje Oracle licenci i ESRI softera,
10. Infrastruktura prostornih podataka,
11. Održavanje Geoportala,
12. Održavanje permanentnih stanica (FBiHPOS)-Održavanje softerske i hardverske
komponente,
13. Članarine za međunarodne organizacije i udruženja

 

III

Na osnovu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 25/15), utvrđena su ukupno potrebna sredstva Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za realizaciju Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2015. godinu, u iznosu od 706.000,00 KM.

IV

U finansiranju poslova iz tačke II ovog Plana mogu sudjelovati i kantoni i općine na čijim se područjima vrše poslovi.


V

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će na osnovu ovog Plana za 2015. godinu vršiti ugovaranje, nadzor, tehničku kontrolu i prijem radova i o realizaciji plana podnijeti izviještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.


VI


Ukoliko se određeni poslovi iz tačke II ovoga Plana ne budu mogli realizovati , Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sredstva planirana za provedbu tih poslova, a u okviru ukupno odobrenih sredstava, može iskoristiti za realizaciju drugih poslova iz Plana za 2015 godinu.

VII

Sastavni dio Plana za 2015. godinu je i Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima (u prilogu).

VIII

Ovaj Plan stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 


V. broj:                                    /2015                                                                                                                                                    Premijer

Sarajevo, 2015 godine
                                                                                                                                                                                                           Fadil Novalić

 

 


Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima


POSLOVI PREMJERA I KATASTRA NEKRETNINA

Redni

br.

Opis planiranog posla

KM
 

1.   Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcija kartografskih podloga

80.000,00
 

2.   Izrada Geoida

50.000,00
 

3.   Komasacija za područja dijelova općina

90.000,00
 

4.   Studija osnovnih geodetskih radova

10.000,00
 

5.   Izrada baze podataka katastra nekretnina –BPKN

100.000,00

 

6.   Skeniranje,georeferenciranje i vektorizacija katastarskih planova

50.000,00
 

7.   Adresni registar

70.000,00
 

8.   Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sistema ETRS89 u državni koordinatni sistem

50.000,00
 

        9.  Održavanje Oracle licenci i ESRI softera

50.000,00
 

        10.  Infrastruktura prostornih podataka

19.000,00
 

        11. Održavanje Geoportala

20.000,00
 

        12. Održavanje permanentnih stanica(FBiHPOS)-Održavanje softerske i hardverske komponente

100.000,00
 

        13. Članarine za međunarodne organizacije i udruženja

17.000,00

 UKUPNO                                                                                                                                                                          706.000,00

 


O b r a z l o ž e n j e
Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina
za 2015. godinu


I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ovog Plana sadržan je u odredbi člana 21. stava 1. Zakona o premjeru i katastru nekretnina kojom je propisano da se poslovi premjera i uspostavljanja katastra nekretnina vrše na osnovu programa i godišnjih planova.
Članom 4. Zakonom o privremenom finansiranju poslova premjera, uspostavljanja katastra nekretninama i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostave premjera i katastra nekretnina propisan je način osiguranja potrebnih sredstava, prikupljanje i utrošak za izvršene poslove u skladu sa godišnjim planom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina.

II Razlozi za donošenje Plana

Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina utvrđen je ukupan obim i vrijednost poslova koje je trebalo izvršiti. Programom je također utvrđeno da će se poslovi vršiti na osnovu godišnjih planova. Godišnjim planom je razrađen program, utvrđene vrste, obim i vrijednost poslova koji će se izvoditi u 2015. godini.
Okončanje započetih radova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina, što i jeste sadržaj ovog Plana, neophodno je iz razloga što bi daljnje odlaganje okončanja poslova imalo za posljedicu povećanje nesklada sa utvrđenim stanjem u faktičnom posjedu i potrebu ulaganja znatno većih sredstava na usklađivanju i pripremi podataka za uspostavu katastra nekretnina s jedne strane i s druge, daljnju nemogućnost korištenja podataka za namjene zbog kojih se premjer vrši.
Na osnovu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, (”Službene novine Federacije BiH”, broj 25/15.) utvrđena su sredstva za 2015. godine, odnosno za realizaciju Plana poslova za 2015. godinu.

III Obrazloženje predloženih rješenja

Nekretnine (zemljišta, zgrade i drugi objekti) predstavljaju dobra od izuzetnog značaja, kako za zajednicu, tako i za svakog njenog člana. Ažurna i kvalitetna evidencija nekretnina, te ažurnost stvarnih vlasničkih odnosa među njihovim korisnicima, preduslov su njihovog boljeg i racionalnijeg korištenja. Poseban interes za dobre grafičke i opisne evidencije o nekretninama i pravima na njima, javlja se u uslovima bržeg privrednog razvoja, obnove ratom uništenih objekata i infrastrukture i značajnih promjena u oblasti vlasničkih odnosa, vraćanja porodica na svoje posjede, kada evidencije o nekretninama mogu postati limitirajući faktori.
Podaci premjera i katastra nekretnina koriste se za privredne, naučne, upravne i statističke potrebe, dokazivanja prava i uređenje državne granice i linije entitetskog razgraničenja, privatizacije, restitucije i druge potrebe.
Planom je predviđen nastavak terenskih i kancelarijskih poslova za općine gdje je premjer započet ranijih godina i čije okončanje je neophodno radi nastavka sljedećih faza premjera i katastra nekretnina.

Planirani su slijedeći poslovi:

1. Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcija kartografskih podloga,
2. Izrada Geoida,
3. Komasacija za područja dijelova općina,
4. Studija osnovnih geodetskih radova,
5. Izrada baze podataka katastra nekretnina –BPKN,
6. Skeniranje,georeferenciranje i vektorizacija katastarskih planova,
7. Adresni registar,
8. Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava
ETRS89 u državni koordinatni sustav,
9. Održavanje Oracle licenci i ESRI softera,
10. Infrastruktura prostornih podataka,
11. Održavanje Geoportala,
12. Održavanje permanentnih stanica(FBiHPOS)-Održavanje softerske i hardverske
komponente,
13. Članarine za međunarodne organizacije i udruženja


1. Poslovi premjera

Premjerom se prikupljaju mjerni i opisni podaci o zemljištu i objektima u cilju njihovog predstavljanja na geodetskim planovima. Zbog svog sadržaja, tačnosti i velikog broja podataka koji se na njima prikazuju, geodetski planovi nalaze veoma široku primjenu. Pored sadržaja i tačnosti geodetskih planova, poseban zahtjev se postavlja u pogledu njihove vjerodostojnosti (težnje da prikaz na planu što bolje odgovara stanju na terenu). Kako se fizička površina zemlje veoma brzo mijenja, to je premjer potrebno izvršiti u što kraćem vremenu.
Planom je predviđena uspostava kartografske baze podataka, a kao osnova je već urađeni kartografski model podataka.
Nastaviti će se i poslovi komasacije u pojedinim općinama, prvenstveno na područjima dijelova općina gdje su već započeti, a nezavršeni radovi, a od ove godine započinju i aktivnosti na poslovima apsolutne i relativne gravimetrije.
Planirana je i izrada Studije osnovnih geodetskih radova.

2. Poslovi katastra nekretnina

Poslovi na uspostavljanju katastra nekretnina ovim planom nisu predviđeni.
Naime, Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02, 19/03 i 54/04), između ostalog, propisano je sljedeće:
- upis prava na nekretninama je u nadležnosti sudova i
- da se stavlja van snage dio Zakona o premjeru i katastru nekretnina (”Službeni list SR BIH”, br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i ”Službeni list R BiH”, br. 4/93 i 13/94) koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama.
U toku je izrada novoga Zakona iz sektora zemljišne administracije, odnosno katastarske i zemljišno-knjižne evidencije. Komisija za izradu ovoga zakona sastavljeno je od predstavnika Federalnog ministarstva pravde, Saveza općina i gradova i Federalne uprave. Cilj izrade ovoga zakona je učiniti evidenciju nekretnina efikasnijom i vjerodostojnijom. Na ovaj način bi se sistemski riješilo pitanje izlaganja podataka premjera i utvrđivanja prava na nekretninama.
Planom su predviđeni siljedeći poslovi izrade baze podataka katastra nekretnina-BPKN.
Neophodno je digitalizovati katastarske planove za potrebe izrade baze podataka katastra nekretnina(BPKN) Federacije BiH, geodetskog informacijskog sistema GIS-a Federacije BiH, Prostornog plana Federacije BiH, prostornih planova županija/kantona, gradova i općina i ostalih korisnika.

3. Poslovi sektora geoinformatike

Kao nastavak poslova iz 2014 godine , izvršiti će se određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sistema ETRS89 u državni koordinatni sistem. Federalna uprava je realizovala projekt GPS stanica za teritorij Federacije i zbog prevođenja –transformacije podataka u državni koordinatni sistem neophodno je provesti mjerenja i računanja transformacionih parametara.
Predviđena je i obaveza održavanja Geoportala, Oracle licenci i ESRI softvera , te završni poslovi na uspostavi softvera za održavanje katastra .
Planom za 2015. godinu predviđene su aktivnosti na uspostavi Infrastrukture prostornih podataka. Naime, Vlada FBiH je 2014. godine na prijedlog Uprave donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Ovom uredbom uređuje se osnivanje i održavanje Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnost organa IPP FBiH.

IV Potrebna finansijska sredstva

Svoje učešće Federacija Bosne i Hercegovine je obezbijedila za 2015. godinu na osnovu Proračuna za 2015.godinu u iznosu od 706.00,00 KM. Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove županija/kantona i općine obezbijeđuju finansijska sredstva, kao svoj udio u finansiranju katastra nekretnina u budžetima za 2015. godinu.