Plan poslova za 2014. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan poslova za 2014. godinu

 
 
          Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
                V L A D A                                                                          PRIJEDLOG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P L A N
 
POSLOVA IZMJERE I USPOSTAVLJANJA

KATASTRA NEKRETNINA ZA  2014 GODINU

 
                                                
 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Federalna uprava za geodetske
                       i imovinsko-pravne poslove
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarajevo,siječanj 2014.god.


Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH”, br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i “Službeni list RBiH”, br. 4/93 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni propis temeljem članka IX.5.(1), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici _____ održanoj __________ 2014. godine, d o n o s i

 
P L A N
 

poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina

za 2014 godinu
 
 
I
 

            Plan poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan za 2014.godinu), izrađen je sukladno Programu poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja premjera i katastra nekretnina. (“Službeni list SRBiH”, broj 37/90

            Planom za 2014. godinu predviđen je daljnji nastavak započetih radova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina.

 
II
 

U 2014 godini planiraju se izvršiti slijedeći poslovi izmjere i katastra nekretnina:

 
  1. Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcije podloga
  2. Osnovni geodetski radovi
  3. Poslovi komasacije za područja dijelova općina
  4. Izrada baze podataka katastra nekretnina-BPKN
  5. Određivanje  parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u državni koordinatni sustav
  6. Održavanje Oracle licenci
  7. Održavanje ESRI softera
  8. Održavanje Geoportala
  9. Poslovi na uspostavi  softera za održavanje katastra
  10. Članarina za Eurogeographics i Međunarodnu uniju za geodeziju i geofiziku(IUGG)
 
 
 
 
 
III
 

Temeljem Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 99/13), utvrđena su ukupno potrebita sredstva Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za realiziranje Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2014. godinu, u iznosu od  747.000,00 KM.

 
IV
 

U financiranju poslova iz točke II ovog Plana  mogu sudjelovati i  županije i općine na čijim se područjima vrše poslovi.

 
V
 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će temeljem ovog Plana za 2014. godinu vršiti ugovaranje, nadzor, tehničku kontrolu i prijem radova i o realizaciji plana podnijeti izviješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 
 

                                                            VI

Ukoliko se određeni poslovi iz točke II ovoga Plana ne budu mogli realizirati , Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sredstva planirana za provedbu tih poslova, a u okviru ukupno odobrenih sredstava, može iskoristiti za realizaciju drugih poslova iz Plana za 2014 godinu.

 
VII
                                                           

Sastavni dio Plana za 2014. godinu je i Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima (u privitku).

 
VIII
 

Ovaj Plan stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 
 
 
 
V. broj:                                    /2014                                                                Premijer
 
Sarajevo,                                  2014 godine                                                   ____________________
                                                                                                                        Nermin Nikšić
 
 
 
 
 


                         
 
 

Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima

 
 

POSLOVI   IZMJERE   I   KATASTRA  NEKRETNINA

Redni
Broj
Opis planiranog posla
KM
1.

Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcija kartografskih podloga

         150.000,00
 
2.

Osnovni geodetski radovi

 30.000,00
3.

Komasacija za područja dijelova općina

100.000,00
 
4.

Izrada baze podataka katastra nekretnina –BPKN

230.000,00
5.

Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u državni koordinatni sustav

100.000,00
6.
Održavanje Oracle licenci
 50.000,00
7.

Održavanje ESRI softera

 
 40.000,00
 
 
8.
Održavanje Geoportala
 
 20.000,00
 
9.

Poslovi na uspostavi softera za održavanje katastra

 10.000,00
10.
Članarine za međunarodne organizacije i udruženja
 17.000,00
UKUPNO
747.000,00

                                                               

 
 


O b r a z l o ž e n j e
Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina
za 2014. godinu
 
 
I Pravni temelj
 

Pravni temelj za donošenje ovog Plana sadržan je u odredbi članka 21. stavka 1. Zakona o premjeru i katastru nekretnina kojom je propisano da se poslovi izmjere  i uspostavljanja katastra nekretnina vrše na temelju programa i godišnjih planova.

Člankom 4. Zakonom o privremenom financiranju poslova izmjere, uspostavljanja katastra nekretninama i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostave izmjere i katastra nekretnina propisan je način osiguranja potrebitih sredstava, prikupljanje i utrošak za izvršene poslove sukladno godišnjem planu poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina.

 
II Razlozi za donošenje Plana
 

Programom poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina utvrđen je ukupan obim i vrijednost poslova koje je trebalo izvršiti. Programom je također utvrđeno da će se poslovi vršiti temeljem godišnjih planova.. Godišnjim planom je razrađen program, utvrđene vrste, obim i vrijednost poslova koji će se izvoditi u 2014. godini.

Okončanje započetih radova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina, što i jeste sadržaj ovog Plana, neophodno je iz razloga što bi daljnje odlaganje okončanja poslova imalo za posljedicu povećanje nesklada sa utvrđenim stanjem u faktičnom posjedu i potrebu ulaganja znatno većih sredstava na usklađivanju i pripremi podataka za uspostavu katastra nekretnina s jedne strane i s druge, daljnju nemogućnost korištenja podataka za namjene zbog kojih se izmjera vrši.

   Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, (”Službene novine Federacije BiH”, broj 99/13) temeljem kojeg su utvrđena sredstva za 2014. godine, odnosno za realizaciju Plana poslova za 2014. godinu.

 
III Obrazloženje predloženih rješenja
 

Nekretnine (zemljišta, zgrade i drugi objekti) predstavljaju dobra od izuzetnog značaja, kako za zajednicu, tako i za svakog njenog člana. Ažurna i kvalitetna evidencija nekretnina, te ažurnost stvarnih vlasničkih odnosa među njihovim korisnicima, preduvjet su njihovog boljeg i racionalnijeg korištenja. Poseban interes za dobre grafičke i opisne evidencije o nekretninama i pravima na njima, javlja se u uvjetima bržeg gospodarskog razvoja, obnove ratom uništenih objekata i infrastrukture i značajnih promjena u oblasti vlasničkih odnosa, vraćanja obitelji na svoje posjede, kada evidencije o nekretninama mogu postati limitirajući faktori.

 Podaci izmjere i katastra nekretnina koriste se za gospodarske, znanstvene, upravne i statističke potrebe, dokazivanja prava i uređenje državne granice i crte entitetskog razgraničenja, privatizacije, restitucije i druge potrebe.

Planom je predviđen nastavak terenskih i uredskih poslova za općine gdje je izmjera započeta ranijih godina i čije okončanje je neophodno radi nastavka sljedećih faza izmjere i katastra nekretnina.

 

Planirani su slijedeći poslovi:

 

1.Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcije podloga

 

2.Osnovni geodetski radovi

 

3.Poslovi komasacije za područja dijelova općina

 

4.Izrada baze podataka katastra nekretnina-BPKN

 
 

5 Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u    državni koordinatni sustav

 

6.Održavanje Oracle licenci

 

7.Održavanje ESRI softera

 

8.Održavanje Geoportala

 
9.Poslovi na usppstavi softera za održavanje katastra
 
 

7.Članarina za Eurogeographics i Međunarodnu uniju za geodeziju i geofiziku(IUGG)

 
 

1.    Poslovi izmjere

 

Izmjerom se prikupljaju mjerni i opisni podaci o zemljištu i objektima u cilju njihovog predstavljanja na geodetskim planovima. Zbog svog sadržaja, točnosti i velikog broja podataka koji se na njima prikazuju, geodetski planovi nalaze veoma široku primjenu. Pored sadržaja i točnosti geodetskih planova, osobit zahtjev se postavlja u pogledu njihove vjerodostojnosti (težnje da prikaz na planu što bolje odgovara stanju na terenu). Kako se fizička površina zemlje veoma brzo mijenja, to je izmjeru potrebno izvršiti u što kraćem vremenu.

Planom je predviđena uspopstava kartografske baze podataka a kao osnova je već urađeni kartografski model podataka.  

Nastaviti će se i poslovi komasacije u pojedinim općinama, prvenstveno na područjima dijelova općina gdje su već započeti a nezavršeni radovi a od ove godine započinju i aktivnosti na poslovima apsolutne i relativne gravimetrije.

 

2.    Poslovi katastra nekretnina

 

Poslovi na uspostavljanju katastra nekretnina ovim planom nisu predviđeni. 

Naime, Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02, 19/03 i 54/04), između ostalog, propisano je sljedeće:

-          upis prava na nekretninama je u nadležnosti sudova i

-          da se stavlja van snage dio Zakona o premjeru i katastru nekretnina (”Službeni list SR BIH”, br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i ”Službeni list R BiH”, br. 4/93 i 13/94) koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama.

U tijeku je izrada novoga Zakona iz sektora zemljišne administracije, odnosno katastarske i zemljišno-knjižne evidencije .Povjerenstvo za izradu ovoga zakona sastavljeno je od predstavnika Federalnog ministarstva pravde, Saveza općina i gradova i Federalne uprave.Cilj izrade ovoga zakona je učiniti evidenciju nekretnina efikasnijom i vjerodostojnijom.Na ovaj način bi se sustavno rješilo pitanje izlaganja podataka izmjere i utvrđivanja prava na nekretninama.

Planom su predviđeni sljedeći i poslovi  izrade baze podataka katastra  nekretnina-BPKN
 

Neophodno je digitalizirati katastarske planove za potrebe izrade baze podataka katastra nekretnina(BPKN)  Federacije BiH, geodetskog informacijskog sustava GIS-a Federacije BiH, Prostornog plana Federacije BiH, prostornih planova županija/kantona, gradova i općina i ostalih korisnika.

 

3.Poslovi sektora geoinformatike

 

Kao nastavak poslova iz 2013 godine , izvršiti će se određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u državni koordinatni sustav.Federalna uprava je realizirala projekt GPS stanica za teritorij Federacije i zbog prevođenja –transformacije podataka u državni koordinatni sustav neophono je provesti mjerenja i računanja transformacionih parametara.

Predviđena je i obveza održavanja Geoportala, Oracle licenci i ESRI softera te završni poslovi na uspstavii softera za održavanje katastra .

 
 
IV Potrebna financijska sredstva
 

Svoje učešće Federacija Bosne i Hercegovine je osigurala za 2014. godinu, temeljen Proračuna za 2014.godinu, u iznosu od 747.00,00KM. Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove županija/kantona i općine osiguravaju financijska sredstva, kao  svoj udio u financiranju katastra nekretnina, u proračunima za 2014.. godinu.