Plan poslova za 2013. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan poslova za 2013. godinu

P L A N
POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVLJANJA
KATASTRA NEKRETNINA ZA 2013 GODINU

 

Federalna uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove
Sarajevo, januar 2013. g.

Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH”, br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i “Službeni list RBiH”, br. 4/93 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni propis na osnovu člana IX.5.(1), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici _____ održanoj __________ 2013. godine, d o n o s i

P L A N

poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina
za 2013 godinu

 

I


Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2013. godinu (u daljjem tekstu: Plan za 2013.godinu), izrađen je u skladu sa Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja premjera i katastra nekretnina. (“Službeni list SRBiH”, broj 37/90).
Planom za 2013. godinu predviđen je dalji nastavak započetih radova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina.

II


U 2013 godini planiraju se izvršiti slijedeći poslovi premjera i katastra nekretnina:

1. Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcije podloga,
2. Poslovi komasacije za područja dijelova općina,
3. Izrada baze podataka katastra nekretnina,
4. Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u državni koordinatni sustav,
5. Izrada baze podataka geodetskih tačaka,
6. Podrška projektu „Registracija nekretnina“ - RERP i
7. Članarina za Eurogeographics i Međunarodnu uniju za geodeziju i geofiziku (IUGG).

III


Na osnovu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 106/12), utvrđena su ukupno potrebna sredstva Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za realizovanje Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2013. godinu, u iznosu od 790.000,00 KM.

IV


U finansiranju poslova iz tačke II ovog Plana mogu učestvovati i kantoni i općine na čijim se područjima vrše poslovi.

V


Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će na osnovu ovog Plana za 2013. godinu vršiti ugovaranje, nadzor, tehničku kontrolu i prijem radova i o realizaciji plana podnijeti izviještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

VI

Ukoliko se određeni poslovi iz tačke II ovog Plana ne budu mogli realizovati, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sredstva planirana za provođenje tih poslova, a u okviru ukupno odobrenih sredstava, može iskoristiti za realizaciju drugih poslova iz Plana za 2013 godinu.

VII


Sastavni dio Plana za 2013. godinu je i Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima (u prilogu).

VIII


Ovaj Plan stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima

 

POSLOVI PREMJERA I KATASTRA NEKRETNINA

Redni
Broj Opis planiranog posla KM
1 Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcija kartografskih podloga 200.000,00
2 Komasacija za područja dijelova općina 100.000,00
3 Izrada baze podataka katastra nekretnina-BPKN 200.000,00
4 Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u državni koordinatni sustav 100.000,00
5 Izrada baze podataka geodetskih točaka 50.000,00
6 Podrška projektu „Registracija nekretnina“-RERP 123.000,00
7 Članarina za Eurogeographic i Međunarodnu unija za geodeziju i geofiziku (IUGG) 17.000,00

UKUPNO 790.000,00

O b r a z l o ž e n j e
Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina
za 2013. godinu

 

I Pravni temelj


Pravni temelj za donošenje ovog Plana sadržan je u odredbi člana 21. stav 1. Zakona o premjeru i katastru nekretnina kojom je propisano da se poslovi premjera i uspostavljanja katastra nekretnina vrše na temelju programa i godišnjih planova.
Članom 4. Zakonom o privremenom financiranju poslova premjera, uspostavljanja katastra nekretninama i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostave premjera i katastra nekretnina propisan je način osiguranja potrebitih sredstava, prikupljanje i utrošak za izvršene poslove u skladu sa godišnjim planu poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina.

II Razlozi za donošenje Plana


Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina utvrđen je ukupan obim i vrijednost poslova koje je trebalo izvršiti. Programom je također utvrđeno da će se poslovi vršiti na osnovu godišnjih planova. Kako zbog poznatih ratnih dešavanja Program nije realizovan, nastavili smo sa planom i u 2013. godini. Godišnjim planom je razrađen program, utvrđene vrste, obim i vrijednost poslova koji će se izvoditi u 2013. godini.
Okončanje započetih radova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina, što i jeste sadržaj ovog Plana, neophodno je iz razloga što bi dalje odlaganje okončanja poslova imalo za posljedicu povećanje nesklada sa utvrđenim stanjem u faktičnom posjedu i potrebu ulaganja znatno većih sredstava na usklađivanju i pripremi podataka za uspostavu katastra nekretnina s jedne strane i s druge, dalju nemogućnost korištenja podataka za namjene zbog kojih se izmjera vrši.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, (”Službene novine Federacije BiH”, broj 106/12) na osnovu kojeg su utvrđena sredstva za 2013. godine, odnosno za realizaciju Plana poslova za 2013. godinu.

III Obrazloženje predloženih rješenja


Nekretnine (zemljišta, zgrade i drugi objekti) predstavljaju dobra od izuzetnog značaja, kako za zajednicu, tako i za svakog njenog člana. Ažurna i kvalitetna evidencija nekretnina, te ažurnost stvarnih vlasničkih odnosa među njihovim korisnicima, preduslov su njihovog boljeg i racionalnijeg korištenja. Poseban interes za dobre grafičke i opisne evidencije o nekretninama i pravima na njima, javlja se u uvjetima bržeg privrednog razvoja, obnove ratom uništenih objekata i infrastrukture i značajnih promjena u oblasti vlasničkih odnosa, vraćanja porodica na svoje posjede, kada evidencije o nekretninama mogu postati limitirajući faktori.
Podaci premjera i katastra nekretnina koriste se za privredne , naučne, upravne i statističke potrebe, dokazivanja prava i uređenje državne granice i linije entitetskog razgraničenja, privatizacije, restitucije i druge potrebe.
Planom je predviđen nastavak terenskih i kancelarijskih poslova za općine gdje je premjer započet ranijih godina i čije okončanje je neophodno radi nastavka sljedećih faza premjera i katastra nekretnina.

Planirani su slijedeći poslovi:


1.Poslovi izrade kartografske baze podataka i reprodukcije podloga

2.Poslovi komasacije za popdsručja dijelova općina

3.Izrada baze podataka katastra nekretnina

4 Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u državni koordinatni sustav

5.Izrada baze podataka geodetskih točaka

6.Podrška projektu „Registracija nekretnina“-RERP

7.Članarina za Eurogeographics i Međunarodnu uniju za geodeziju i geofiziku(IUGG)


1. Poslovi premjera

Premjerom se prikupljaju mjerni i opisni podaci o zemljištu i objektima u cilju njihovog predstavljanja na geodetskim planovima. Zbog svog sadržaja, tačnosti i velikog broja podataka koji se na njima prikazuju, geodetski planovi nalaze veoma široku primjenu. Pored sadržaja i točnosti geodetskih planova, osobit zahtjev se postavlja u pogledu njihove vjerodostojnosti (težnje da prikaz na planu što bolje odgovara stanju na terenu). Kako se fizička površina zemlje veoma brzo mijenja, to je premjer potrebno izvršiti u što kraćem vremenu.
Planom je predviđena uspopstava kartografske baze podataka a kao osnova je već urađeni kartografski model podataka.
Nastaviti će se i poslovi komasacije u pojedinim općinama, prvenstveno na područjima dijelova općina gdje su već započeti a nezavršeni radovi.

2. Poslovi katastra nekretnina

Poslovi na uspostavljanju katastra nekretnina ovim planom nisu predviđeni.
Naime, Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02, 19/03 i 54/04), između ostalog, propisano je sljedeće:
- upis prava na nekretninama je u nadležnosti sudova i
- da se stavlja van snage dio Zakona o premjeru i katastru nekretnina (”Službeni list SR BIH”, br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i ”Službeni list R BiH”, br. 4/93 i 13/94) koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama.
U toku je izrada novoga Zakona iz sektora zemljišne administracije, odnosno katastarske i zemljišno-knjižne evidencije .Komisija za izradu ovoga zakona sastavljeno je od predstavnika Federalnog ministarstva pravde, Saveza općina i gradova i Federalne uprave.Cilj izrade ovoga zakona je učiniti evidenciju nekretnina efikasnijom i vjerodostojnijom.Na ovaj način bi se sistemski riješilo pitanje izlaganja podataka premjera i utvrđivanja prava na nekretninama.
Planom su predviđeni sljedeći i poslovi izrade baze podataka katastra nekretnina-BPKN

Neophodno je digitalizirati katastarske planove za potrebe izrade baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Federacije BiH, geodetskog informacijskog sistema GIS-a Federacije BiH, Prostornog plana Federacije BiH, prostornih planova kantona, gradova i općina i ostalih korisnika.
U okviru Plana poslova za 2013 godinu predviđena je i potpora realizacije projekta „Registracija nekretnina „-RERP čija efektivnost se očekuje najvjerojatnije početkom travnja 2013. godine. Finasijska sredstva će se koristiti za finansiranje onih aktivnosti kao tehnička potpora realizaciji ovoga projekta.
Suština projekta Registracija nekretnina je usaglašavanje podataka između katastarske i zemljišno-knjižne evidencije u 243 K.O , odnosno u gradskim područjima svih općina u Federaciji BiH.

3.Poslovi sektora geoinformatike

Kao nastavak poslova iz 2012 godine , izvršiti će se određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sustava ETRS89 u državni koordinatnio sistem.Federalna uprava je realizovala projekt GPS stanica za teritorij Federacije i zbog prevođenja –transformacije podataka u državni koordinatni sustav neophono je provesti mjerenja i računanja transformacionih parametara.
Prići će se i izradi baze podataka geodetskih tačaka.


IV Potrebna financijska sredstva

Svoje učešće Federacija Bosne i Hercegovine je osigurala za 2013. godinu, na osnovu Budžeta za 2013.godinu, u iznosu od 790.00,00 KM. Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kantona i općine osiguravaju finansijska sredstva, kao svoj udio u finansiranju katastra nekretnina, u budžetima za 2013.. godinu.