Plan poslova za 2012. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan poslova za 2012. godinu

Na osnovu člana 21. stava 2. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH”, br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i “Službeni list RBiH”, br. 4/93 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni propis na osnovu člana IX.5.(1), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici _____ održanoj __________ 2012. godine, d o n o s i

P L A N

 

poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina
za 2012. godinu

 

I


Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2012. godinu (u daljem tekstu: Plan za 2012.godinu), izrađen je u skladu s Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja premjera i katastra nekretnina za period od 1991. do 2000. godine (“Službeni list SRBiH”, broj 37/90), koji zbog ratnih djelovanja nije realizovan u predviđenom roku.
Planom za 2012. godinu predviđen je dalji nastavak započetih poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina.

II


U 2012. godini planiraju se izvršiti slijedeći poslovi premjera i katastra nekretnina:

1. Dovršetak i obnova geodetskih mreža,
2. Nabavka geodetskih instrumenata općinskim organima uprave nadležnim za geodetske poslove,
3. Održavanje sistema "Normalni reper" u Maglaju i provođenje kontrolnih mjerenja,
4. Izrada projekta za određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sistema ETRS89 u državni koordinatni sistem,
5. Testiranje kartografskog modela podataka,
6. Komasacija zemljišta za dijelove područja općina,
7. Reprodukcija pregledne topografske karte razmjera 1:300 000 i 1:340 000,
8. Članarina za Eurogeographics i Međunarodnu uniju za geodeziju i geofiziku (IUGG),
9. Ažuriranje planova za uspostavljanje katastra nekretnina za dijelove područja općina,
10. Uspostavljanje katastra nekretnina u općinama,
11. Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) i
12. Izrada modela podataka katastra komunalnih uređaja.

III


Na osnovu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (”Službene novine Federacije BiH”, broj 03/12), utvrđena su ukupno potrebna sredstva Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za realizaciju Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2012. godinu, u iznosu od 1. 035.884,00 KM.

IV


U finansiranju poslova iz tačke II ovog Plana dijelom mogu sudjelovati i kantoni i općine na čijim se područjima vrše poslovi.

V


Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će na osnovu ovog Plana za 2012. godinu vršiti ugovaranje, nadzor, tehničku kontrolu i prijem poslova i o realizaciji plana podnijeti izvještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

VI


Ukoliko se određeni poslovi iz tačke II ovoga Plana ne budu mogli realizovati, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sredstva planirana za provedbu tih poslova, a u okviru ukupno odobrenih sredstava, može iskoristiti za realizaciju drugih poslova iz Plana za 2012. godinu.

VII


Sastavni dio Plana za 2012. godinu je i Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima (u prilogu).

VIII


Ovaj Plan stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj: /2012 Premijer

Sarajevo, 2012. godine
____________________
Nermin Nikšić

 

Pregled planiranih poslova i sredstava po projektima


O b r a z l o ž e n j e
Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina
za 2012. godinu


I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ovog Plana sadržan je u odredbi člana 21. stava 1. Zakona o premjeru i katastru nekretnina kojom je propisano da se poslovi premjera i uspostavljanja katastra nekretnina vrše na osnovu programa i godišnjih planova.
Članom 4. Zakonom o privremenom finansiranju poslova premjera, uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostave premjera i katastra nekretnina propisan je način obezbjeđenja potrebnih sredstava, prikupljanje i utrošak za izvršene poslove u skladu s godišnjim planom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina.

II Razlozi za donošenje Plana

Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina utvrđen je ukupan obim i vrijednost poslova koje je trebalo izvršiti. Programom je također utvrđeno da će se poslovi vršiti na osnovu godišnjih planova. Kako zbog poznatih ratnih dešavanja Program nije realizovan, nastavili smo s planom i u 2012. godini. Godišnjim planom je razrađen program, utvrđene vrste, obim i vrijednost poslova koji će se izvoditi u 2012. godini.
Završetak započetih poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina, što i jeste sadržaj ovog Plana, neophodno je iz razloga što bi dalje odlaganje završetka poslova imalo za posljedicu povećanje nesklada sa utvrđenim stanjem u faktičnom posjedu i potrebu ulaganja znatno većih sredstava na usklađivanju i pripremi podataka za uspostavljane katastra nekretnina s jedne strane i s druge, daljnju nemogućnost korištenja podataka za namjene zbog kojih se premjer vrši.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, (”Službene novine Federacije BiH”, broj 03/12) na osnovu kojeg su utvrđena sredstva za 2012. godine, odnosno za realizaciju Plana poslova za 2012. godinu.

III Obrazloženje predloženih rješenja

Nekretnine (zemljišta, zgrade i drugi objekti) predstavljaju dobra od izuzetnog značaja, kako za zajednicu, tako i za svakog njenog člana. Ažurna i kvalitetna evidencija nekretnina, te ažurnost stvarnih vlasničkih odnosa među njihovim korisnicima, preduslov su njihovog boljeg i racionalnijeg korištenja. Poseban interes za dobre grafičke i opisne evidencije o nekretninama i pravima na njima, javlja se u uslovima bržeg privrednog razvoja, obnove ratom uništenih objekata i infrastrukture i značajnih promjena u oblasti vlasničkih odnosa, vraćanja porodica na svoje posjede, kada evidencije o nekretninama mogu postati limitirajući faktor.
Podaci premjera i katastra nekretnina koriste se za privredne, naučne, upravne i statističke potrebe, dokazivanja prava i uređenje državne granice i linije entitetskog razgraničenja, privatizacije, restitucije i druge potrebe.

1. Poslovi premjera

Premjerom se prikupljaju mjerni i opisni podaci o zemljištu i objektima u cilju njihovog predstavljanja na geodetskim planovima. Zbog svog sadržaja, tačnosti i velikog broja podataka koji se na njima prikazuju, geodetski planovi nalaze veoma široku primjenu. Pored sadržaja i tačnosti geodetskih planova, poseban zahtjev se postavlja u pogledu njihove vjerodostojnosti (težnje da prikaz na planu što bolje odgovara stanju na terenu). Kako se fizička površina zemlje veoma brzo mijenja, to je premjer potrebno izvršiti u što kraćem vremenu.
Planom je predviđen nastavak terenskih i kancelarijskih poslova za općine gdje je premjer započet ranijih godina i čiji završetak je neophodan radi nastavka sljedećih faza premjera i katastra nekretnina.

Planirani su slijedeći poslovi:

1 Dovršetak i obnova geodetskih mreža,
2. Nabava geodetskih instrumenata općinskim organima uprave nadležnim za geodetske poslove,
3. Održavanje sistema "Normalni reper" u Maglaju i provođenje kontrolnih mjerenja,
4. Izrada projekta za određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sistema ETRS89 u državni koordinatni sistem,
5. Testiranje kartografskog modela podataka,
6. Komasacija zemljišta za dijelove područja općina,
7. Reprodukcija pregledne topografske karte razmjera 1:300 000 i 1:340 000,
8. Članarina za Eurogeographics i Međunarodnu uniju za geodeziju i geofiziku (IUGG),
9. Ažuriranje planova za uspostavljanje katastra nekretnina za dijelove područja općina,
10. Uspostavljanje katastra nekretnina u općinama,
11. Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) i
12. Izrada modela podataka katastra komunalnih uređaja.

2. Poslovi katastra nekretnina

Poslovi na uspostavljanju katastra nekretnina ovim planom nisu predviđeni. Naime, Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02, 19/03 i 54/04), između ostalog, propisano je sljedeće:
- upis prava na nekretninama je u nadležnosti sudova i
- stavlja se van snage dio Zakona o premjeru i katastru nekretnina (”Službeni list SR BIH”, br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i ”Službeni list R BiH”, br. 4/93 i 13/94) koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacijskih prava na nekretninama.
Novi Zakon o premjeru i katastru nekretnina je u parlamentarnoj proceduri.
Iz naprijed navedenog ovim Planom nisu se ni mogli planirati prije rata započeti poslovi na uspostavljanju katastra nekretnina, odnosno poslovi izlaganja podataka premjera, katastarskog klasiranja i utvrđivanja prava na nekretninama.
Planom su predviđeni sljedeći poslovi katastra nekretnina:
1. Pretvaranje katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik – digitalizacija katastarskih planova
Neophodno je digitalizovati katastarske planove za potrebe izrade baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Federacije BiH, geodetskog informacionog sistema GIS-a Federacije BiH, Prostornog plana Federacije BiH, prostornih planova kantona, gradova i općina i ostalih korisnika.

IV Potrebna finansijska sredstva

Svoje učešće Federacija Bosne i Hercegovine je obezbjedilla za 2012. godinu, na osnovu Budžeta za 2012. godinu, u iznosu od 1.035.884,00 KM. Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kantona i općine obezbjeđuju finansijska sredstva, kao svoj udio u finansiranju katastra nekretnina, u budžetima za 2012. godinu.
Sredstva potrebna za izvršenje Plana poslova za 2012. godinu data su u Pregledu planiranih poslova i sredstava po projektima (u privitku).